W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > July 2010

unicorn commit: Submitter: vifito <vifito@vifito.eu>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Wed, 28 Jul 2010 09:54:14 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1Oe3L4-0001sd-L5@blinky.w3.org>
changeset:  1375:22283e154b78
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Wed Jul 28 11:52:08 2010 +0200
files:    WebContent/WEB-INF/languages/gl.properties
description:
Submitter: vifito <vifito@vifito.eu>


diff -r 6c2a074333d7 -r 22283e154b78 WebContent/WEB-INF/languages/gl.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/gl.properties	Wed Jul 28 11:50:44 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/gl.properties	Wed Jul 28 11:52:08 2010 +0200
@@ -1,7 +1,46 @@
 #Submitted by vifito <vifito@vifito.eu>
-#Wed Jul 28 08:00:59 UTC 2010
+#Wed Jul 28 08:20:01 UTC 2010
 anchor_message=Ligazón directa a esta mensaxe
 anchor_observation=Ligazóns directa a estes resultados
 anchor_uri=Ligazón directa a este URI
 column_token=Columna\:
+contexts_show=%1 máis...
 context_token=Contexto\:
+direct_link_label=Ligazón directa
+documentation=Documentación
+documentation_title=Documentación sobre este servizo e o seu software
+download=Descargar
+download_title=Descargar o fonte para este servizo
+error_label=Erros
+extra_options=Opcións avanzadas
+feedback=Retroalimentación
+feedback_title=Envíanos as túas suxestións e informe de erros a lista pública de desenvolvemento
+file_token=Ficheiro\:
+info_label=Info
+instruction-by-input=Insire o documento que desexas validar
+instruction-by-upload=Escolle o documento que desexas validar
+instruction-by-uri=Insire o URI dun documento que desexas validar
+legend-by-input=Validar por entrada directa
+legend-by-upload=Validar por ficheiro subido
+legend-by-uri=Validar por URI
+line_token=Liña\:
+local_file_label=Ficheiro local\:
+location=Localización
+message_connect_exception=O URI enviado non se atopa. Verifícao e téntao de novo.
+message_document_not_found=O documento especificado non existe.
+message_empty_direct_input=Debes inserir un documento a validar.
+message_empty_uploaded_file=O ficheiro subido está baleiro.
+message_empty_uri=Debes inserir o URI a validar.
+message_incomplete_language=Esta tradución está incompleta. ${message_translation}
+message_missing_email=Ningún enderezo de correo-e especificado.
+message_missing_mime_type=O tipo MIME do teu documento está sen especificar.
+message_no_observation_done=Sen resultado que amosar.
+message_no_referer=A túa petición non ten unha cabeceira HTTP Referer.
+simple_options=Opcións
+uri_label=Enderezo\:
+uri_title=Enderezo da páxina a validar
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Por entrada directa
+validate-by-upload=Por ficheiro subido
+validate-by-uri=Por URI
+warning_label=Avisos
Received on Wednesday, 28 July 2010 09:54:17 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:45 UTC