W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > January 2010

2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages ca.properties,1.4,1.5

From: Jean-Guilhem Rouel via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Mon, 18 Jan 2010 11:07:59 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1NWpSh-0004HK-O9@lionel-hutz.w3.org>
Update of /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages
In directory hutz:/tmp/cvs-serv16432

Modified Files:
	ca.properties 
Log Message:
Submitted by Vicent Ibáñez <vicent34@gmail.com>

Index: ca.properties
===================================================================
RCS file: /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages/ca.properties,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -d -r1.4 -r1.5
--- ca.properties	18 Jan 2010 11:05:06 -0000	1.4
+++ ca.properties	18 Jan 2010 11:07:57 -0000	1.5
@@ -1,7 +1,7 @@
 #$Id$
 #
 #Submitted by Vicent Ibáñez <vicent34@gmail.com>
-#Sun Dec 20 13:20:40 UTC 2009
+#Sun Dec 20 13:24:41 UTC 2009
 anchor_message=Enllaç directe a aquest missatge
 anchor_observation=Enllaç directe a aquests resultats
 anchor_uri=Enllaç directe a aquesta uri
@@ -21,11 +21,11 @@
 error_label=Errors
 extra_options=Opcions avançades
 feedback=Retroacció
-feedback_title=Enviï'ns les seves idees i informes d'error a la llista de correus pública de desenvolupament
+feedback_title=Envie'ns les seves idees i informes d'error a la llista de correus pública de desenvolupament
 file_token=Arxiu\:
 info_label=Informació
 instruction-by-input=Introdueixi el document per validar
-instruction-by-upload=Triï el document per validar
+instruction-by-upload=Trie el document per validar
 instruction-by-uri=Introdueixi la URI d'un document per validar
 legend-by-input=Validació per entrada directa
 legend-by-upload=Validació per càrrega d'arxiu
@@ -42,20 +42,21 @@
 message_invalid_requested_language=El llenguatge demanat (%1) no existeix.
 message_no_observation_done=No hi ha cap resultat per mostrar.
 message_no_uploaded_file=Necessita carregar un arxiu.
+message_translation=Ajuda'ns a <a href\="./translations%2">traduir Unicorn</a> a la teua llengua.
 result_for=Resultat per a %1
 result_for_upload=Resultats del document carregat
 select-a-task=Tria una tasca
 simple_options=Opcions
 submit=Comprova
 submit_title=Carrega l'arxiu per validar-lo
+submitted_file=Arxiu carregat
 task_label=Tasca\:
 test_undef=Resultats del test\: %1
 translations=Traduccions
 translations_title=Ajuda'ns a traduir Unicorn
-uri_label=Adreça
 uri_title=Adreça de la pàgina a validar
 uri_token=URI\:
 validate-by-input=Per escriptura directa
-validate-by-upload=Per carrega de fitxer
+validate-by-upload=Per carrega d'arxiu
 validate-by-uri=Per URI
 warning_label=Avisos
Received on Monday, 18 January 2010 11:08:01 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:42 UTC