W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > October 2009

2002/css-validator/org/w3c/css/util Messages.properties.pl-PL,1.25,1.26

From: Yves Lafon via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Thu, 22 Oct 2009 21:37:38 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1N15Lm-0007bX-If@lionel-hutz.w3.org>
Update of /sources/public/2002/css-validator/org/w3c/css/util
In directory hutz:/tmp/cvs-serv29212

Modified Files:
	Messages.properties.pl-PL 
Log Message:
contributed translations by Anna Przekopowicz
http://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/2009JulSep/0013.html


Index: Messages.properties.pl-PL
===================================================================
RCS file: /sources/public/2002/css-validator/org/w3c/css/util/Messages.properties.pl-PL,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -d -r1.25 -r1.26
--- Messages.properties.pl-PL	3 Mar 2009 15:37:05 -0000	1.25
+++ Messages.properties.pl-PL	22 Oct 2009 21:37:36 -0000	1.26
@@ -364,9 +364,8 @@
 warning.otherprofile : właœciwoœć %s nie istnieje dla tego profilu, ale wykazuje zgodnoœć z innym profilem
 warning.deprecated : Wartoœć jest przestarzała
 
-warning.float-no-width: In (x)HTML+CSS, floated elements need to have a width declared. Only elements with an intrinsic width (html, img, input, textarea, select, or object) are not affected <!-- translation unavailable -->
-parser.charsetcss1: @charset rules can not be used in CSS1 <!-- translation unavailable -->
-parser.attrcss1: Attribute selectors are invalid in CSS1 <!-- translation unavailable -->
-parser.invalid_id_selector: Invalid ID selector <!-- translation unavailable -->
-parser.import_not_allowed: @import are not allowed after any valid statement other than @charset and @import. <!-- translation unavailable -->
-
+warning.float-no-width: W (x)HTML+CSS elementy pływające muszą mieć określoną szerokość. Nie dotyczy to tylko elementów z szerokością przypisaną domyślnie (html, img, input, textarea, select i object)
+parser.charsetcss1: Reguły @charset nie mogą być używane w CSS1
+parser.attrcss1: Selektory atrybutów są nieprawidłowe w CSS1
+parser.invalid_id_selector: Nieprawidłowy selektor ID
+parser.import_not_allowed: Wyrażenie @import nie może występować po żadnym z istniejących wyrażeń, z wyjątkiem @charset i @import.
Received on Thursday, 22 October 2009 21:37:42 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:40 UTC