W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > March 2009

2002/css-validator DOWNLOAD.html.bg,NONE,1.1 about.html.bg,NONE,1.1 documentation.html.bg,NONE,1.1 manual.html.bg,NONE,1.1

From: Olivier Thereaux via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Tue, 24 Mar 2009 20:07:11 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1LmCtz-0004pk-DO@lionel-hutz.w3.org>
Update of /sources/public/2002/css-validator
In directory hutz:/tmp/cvs-serv18408

Added Files:
	DOWNLOAD.html.bg about.html.bg documentation.html.bg 
	manual.html.bg 
Log Message:
adding translations into Bulgarian, courtesy of Dichev, Alexander.--- NEW FILE: manual.html.bg ---
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="bg" lang="bg">
<head>
 <title>CSS Валидатор Ръководството за Използване</title>
 <link rev="made" href="mailto:www-validator-css@w3.org" />
 <link rev="start" href="./" title="Home Page" />
 <style type="text/css" media="all">
  @import "style/base.css";  
  @import "style/docs.css";
 </style>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <meta name="revision"
 content="$Id: manual.html.bg,v 1.1 2009/03/24 20:07:09 ot Exp $" />
 <!-- SSI Template Version: $Id: manual.html.bg,v 1.1 2009/03/24 20:07:09 ot Exp $ -->
</head>

<body>
 <div id="banner">
  <h1 id="title"><a href="http://www.w3.org/"><img alt="W3C" width="110" height="61" id="logo" src="./images/w3c.png" /></a>
  <a href="./"><span>CSS Validation Service</span></a></h1>
  <p id="tagline">
   Проверете Cascading Style Sheets (CSS) и (X)HTML документи със style sheets
  </p>
 </div>

<div id="main">
<!-- This DIV encapsulates everything in this page - necessary for the positioning -->

<div class="doc">
<h2>CSS Валидатор Ръководство на Потребителя</h2>

<h3 id="TableOfContents">Съдържание</h3>

<div id="toc">
<ul>
 <li><a href="#use">Как се използва CSS Валидатора</a>
  <ul>
   <li><a href="#url">Валидиране по URL отговор</a></li>
   <li><a href="#fileupload">Валидиране чрез изпращане на файл</a></li>
   <li><a href="#directinput">Валидиране чрез директно въвеждане</a></li>
   <li><a href="#basicvalidation">Какво прави основната валидация?</a></li>
  </ul>
 </li>
 <li><a href="#advanced">Разширено валидиране</a>
  <ul>
	<li><a href="#paramwarnings">Параметър предупреждение</a></li>
	<li><a href="#paramprofile">Параметър профил</a></li>
	<li><a href="#parammedium">Параметър медия</a></li>
  </ul>
 </li>
 <li><a href="#expert">За експерти</a>
  <ul>
	<li><a href="#requestformat">Формат на Заявката за Валидация</a></li>
	<li><a href="#api">Web Service API на CSS Валидатора</a></li>
  </ul>
  </li>
</ul>
</div>

<p id="skip"></p>

<h3 id="use">Как се използва CSS Валидатора</h3>

<p>
Най-лесния начин за проверка на документ е чрез използване на основния интерфейс.
На тази страница ще намерите три форми съответстващи на три възможности:
</p>

<h4 id="url">Валидиране по URL</h4>
<p>
  Просто въвеждате URL на документа, който желаете да валидирате. 
  Документа може да бъде HTML или CSS.
</p>
<img style="display: block; margin-left:auto; margin-right: auto;" 
  src="./images/uri_basic.png" alt="Валидация по URI" />

<h4 id="fileupload">Валидиране чрез изпращане на файл</h4>  
<p>
  Това решение Ви позволява да изпратите за проверка локален файл.
  Натиснете бутона "Browse..." и изберете файла, който желате да проверите.
</p>
<img style="display: block; margin-left:auto; margin-right: auto;" 
  src="./images/file_upload_basic.png" 
  alt="Валидация чрез Изпращане на Файл" />
<p>
  В този случай са разрешени само CSS документи. Това означава, 
  че не можете да изпратите (X)HTML документ. Трябва да сте внимателни също 
  с @import правилата, тъй като те ще бъдат последвани единствено ако сочат
  към публичен URL (така, че забравете за относителните пътища в този случай).
</p>
  
<h4 id="directinput">Валидиране чрез директно въвеждане</h4>
<p>
  This method is perfect for testing CSS fragments. You just have to
  write your CSS in the textarea
</p>
<img style="display: block; margin-left:auto; margin-right: auto;" 
  src="./images/direct_input_basic.png" 
  alt="Валидация чрез директно въвеждане" />
<p>
  Важат същите коментари както преди малко. Забележете, че това решение е 
  особено подходящо ако имате проблеми и се нуждаете от помощ от общността.
  То е също много полезен при съобщаване за бъг, защото можете да направите
  връзка към страницата с резултата и да я добавите като тестов случай.
</p>  

<h4 id="basicvalidation">Какво прави основната валидация?</h4>

<p>  
  Когато се използва основния интерфейс, валидаторът ще провери за съвместимост
  с <a href="http://www.w3.org/TR/CSS2">CSS 2</a>, който е настоящата CSS 
  Техническа Препоръка.<br />
  Ще произведе XHTML резултат без никакви предупреждения (ще се бъдат изведени 
  само грешки).<br />
  Медия е зададена на "Всички", което означава медия, подходяща за всички 
  устройства (виж <a href="http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html">
  http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html</a> за пълно описание на медия).
</p>

<h3 id="advanced">Разширено валидиране</h3>

<p>
  Ако се инате нужда от по-специфична проверка, може да използвате разширения интерфейс, 
  който позволява да се определят три параметъра. Следва и кратка помощ за всеки един от 
  тези параметри.
</p>

<h4 id="paramwarnings">Предупреждения</h4>

<p>
  Този параметър е полезен за настройка на текстовете на CSS Валидатора.
  Всъщност, валидатора може да дава два типа съобщения: грешки и предупреждения.
  Грешки се връщат, когато проверения CSS не спазва CSS препоръка. Предупрежденията
  са различават от грешките, защото те не се базират на проблем със спецификацията.
  Те са предназначени да уведомяват (!) CSS разработчика, че някои положения
  може да са опасни и може да доведат до странно поведение при някои потребителски агенти.
</p>
<p>
  Типично предупреждение се отнася до font-family: ако не е определен род шрифт (generic font),
  ще получите предупреждение гласящо, че трябва да добавите такъв в края на правилото,
  иначе потребителски агент, които не познава нито един от други шрифтове ще
  премине към използване на шрифт по подразбиране, което може да доведе до непредвидени 
  резултати в изобразяването на документа.
</p>

<h4 id="paramprofile">Профил</h4>

<p>
  CSS валидатора може да проверява различни CSS профили. Профилът съдържа всички 
  особености, които една имплементация на отделна платформа се очаква да има.
  Тази дефиниция е посочена в 
  <a href="http://www.w3.org/Style/2004/css-charter-long.html#modules-and-profiles0">
	сайта на CSS</a>. Изборът по подразбиране съответства на настоящия най-използван: 
  <a href="http://www.w3.org/TR/CSS2">CSS 2</a>.
</p>

<h4 id="parammedium">Медия</h4>

<p>
  Медия параметърът е еквивалентен на @media правилото, прилагано към
  целия документ. Повече информация за медия ще намерите в 
  <a href="http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html">
	http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html
  </a>.
</p>

<h3 id="expert">Само за Експерти</h3>

<h4 id="requestformat">Формат на Заявката за Валидация</h4>
<p>Долу има таблица на параметрите, които може да се използват при 
изпращане на заявка към W3C CSS Валидатора.</p>

<p>Ако желаете да използвате публичния валидираща услуга на W3C, използвайте 
параметрите долу заедно със следния базов URI:<br />
<kbd>http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator</kbd><br />
заменете с адреса на вашия собствен сървър ако желаете да се обърнете към
частна инстанция на валидатора.</p>

<p><strong>Бележка</strong>: Ако желаете да се обърнете към валидатора програматично
за пакет от документи, моля, убедете се, че скрипта ви ще изчаква
(<code>sleep</code>) <strong>най-малко 1 секунда</strong> между заявките.
CSS Валидатора е безплатна публична услуга, ще сме признателни
за вниманието ви. Благодаря.</p>

<table class="refdoc">
 <tbody>
  <tr>
   <th>Параметър</th>
   <th>Описание</th>
   <th>Стойност по подразбиране</th>
  </tr>
  <tr>
   <th>uri</th>
   <td><acronym title="Universal Resource Locator">URL</acronym> на
    документа за валидиране. CSS и HTML документи са позволени.</td>
   <td>Няма, но или този параметър или <code>text</code> трябва да се 
   предаде.</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>text</th>
   <td>Документа за валидиране, само CSS е позволен.</td>
   <td>Няма, но или този параметър или <code>url</code> трябва да се 
   предаде.</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>usermedium</th>
   <td><a href="http://www.w3.org/TR/CSS2/media.html">Медия</a> 
	 използвана за валидиране, като <code>screen</code>,
	 <code>print</code>, <code>braille</code>...</td>
   <td><code>all</code></td>
  </tr>
  <tr>
   <th>output</th>
   <td>Активира различните формати за резултат на валидтора. Възможните 
	формати са
	<code>text/html</code> и <code>html</code> (XHTML документ, 
	Content-Type: text/html), 
	<code>application/xhtml+xml</code> и <code>xhtml</code> (XHTML 
	документ, Content-Type: application/xhtml+xml), 
	<code>application/soap+xml</code> и <code>soap12</code> (SOAP 1.2 
	документ, Content-Type: application/soap+xml), 
	<code>text/plain</code> и <code>text</code> (текстов документ, 
	Content-Type: text/plain),
	eвсичко останало (XHTML документ, Content-Type: text/html)	
   </td>
   <td>html</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>profile</th>
   <td>CSS профил използван за валидиране. Може да бъде
    <code>css1</code>, <code>css2</code>, <code>css21</code>,
    <code>css3</code>, <code>svg</code>, <code>svgbasic</code>,
    <code>svgtiny</code>, <code>mobile</code>, <code>atsc-tv</code>,
    <code>tv</code> или <code>none</code></td>
   <td>последнаста W3C
    Препоръка: CSS 2</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>lang</th>
   <td>Езикът изпозлван за отговор, към момента, <code>en</code>,
    <code>fr</code>, <code>ja</code>, <code>es</code>,
    <code>zh-cn</code>, <code>nl</code>, <code>de</code>, <code>it</code>, 
    <code>pl</code>.</td>
   <td>Английски (<code>en</code>).</td>
  </tr>
  <tr>
   <th>warning</th>
   <td>Нивото на предупреждения, <code>no</code> няма предупреждения, <code>0</code> 
	за някои предупреждения, <code>1</code> или <code>2</code> за повече предупреждения
   </td>
   <td>2</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<h4 id="api">Web Service API на CSS Валидатора: документация на SOAP 1.2 валидиращ интерфейс</h4>
<p>  
  За допълнителна техническа помощ и в частност SOAP 1.2 резултата и 
  възможните начини за заявка към валидатора, вижте 
  <a href="./api.html">Web Service API на CSS Валидатора</a>.    
</p>

</div>
</div>
<!-- End of "main" DIV. -->

  <ul class="navbar" id="menu">
	<li><strong><a href="./" title="Начална страница на W3C CSS Validation Service">Начало</a></strong> <span class="hideme">|</span></li>
	<li><a href="about.html" title="За услугата">За W3C Валидатор</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="documentation.html" title="Документация за W3C CSS Validation Service">Документация</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="DOWNLOAD.html" title="Изтегляне на CSS валидатор">Изтегляне</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="Email.html" title="Как да изкажем мнение за тази услуга">Обратна връзка</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="thanks.html" title="Благодарност и признание">Благодарност</a><span class="hideme">|</span></li>

   </ul>

   <ul id="lang_choice">
      <li><a href="manual.html.de"
        lang="de"
        xml:lang="de"
        hreflang="de"
        rel="alternate">Deutsch</a></li>
      <li><a href="manual.html.en"
        lang="en"
        xml:lang="en"
      hreflang="en"
      rel="alternate">English</a> </li>
      <li><a href="manual.html.es"
      lang="es" xml:lang="es" hreflang="es"
      rel="alternate">Español</a></li>
      <li><a href="manual.html.fr"
      lang="fr"
      xml:lang="fr"
      hreflang="fr"
      rel="alternate">Français</a> </li>
      <li><a href="manual.html.it"
        lang="it"
        xml:lang="it"
        hreflang="it"
        rel="alternate">Italiano</a> </li>
      <li><a href="manual.html.nl"
        lang="nl"
        xml:lang="nl"
        hreflang="nl"
        rel="alternate">Nederlands</a> </li>
      <li><a href="manual.html.ja"
        lang="ja"
        xml:lang="ja"
        hreflang="ja"
        rel="alternate">日本語</a> </li>
      <li><a href="manual.html.pl-PL"
        lang="pl"
        xml:lang="pl"
        hreflang="pl"
        rel="alternate">Polski</a> </li>
      <li><a href="manual.html.zh-cn"
        lang="zh-hans"
        xml:lang="zh-hans"
        hreflang="zh-hans"
        rel="alternate">中文</a></li>
   </ul>


  <div id="footer">
  <p id="activity_logos">

   <a href="http://www.w3.org/QA/" title="W3C's Quality Assurance Activity, Ви предлага безплатни инструменти за качество в Мрежата и други"><img src="http://www.w3.org/QA/2002/12/qa-small.png" alt="QA" /></a><a href="http://dichev.com/Style/CSS/learning/" title="Научете повече за Cascading Style Sheets"><img src="images/woolly-icon" alt="CSS" /></a>
  </p>

  <p id="support_logo">
Подкрепете този инструмент, станете<br />
<a href="http://www.w3.org/Consortium/supporters"><img src="http://www.w3.org/Consortium/supporter-logos/csupporter.png" alt="W3C Поддръжник" /></a>
  </p>

  <p class="copyright">
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright">Copyright</a> &copy; 1994-2007
   <a href="http://www.w3.org/"><acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym></a>&reg;

   (<a href="http://www.csail.mit.edu/"><acronym title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</acronym></a>,
   <a href="http://www.ercim.org/"><acronym title="European Research Consortium for Informatics and Mathematics">ERCIM</acronym></a>,
   <a href="http://www.keio.ac.jp/">Keio</a>),
   All Rights Reserved.
   W3C <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Legal_Disclaimer">liability</a>,
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#W3C_Trademarks">trademark</a>,
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">document use</a>
   and <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">software licensing</a>

   rules apply. Your interactions with this site are in accordance
   with our <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Public">public</a> and
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Members">Member</a> privacy
   statements.
  </p>

</div>
 </body>
</html>
--- NEW FILE: DOWNLOAD.html.bg ---
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="bg" lang="bg">
<head>
 <title>Изтегляне и Инсталиране на CSS Валидатор</title>
 <link rev="made" href="mailto:www-validator-css@w3.org" />
 <link rev="start" href="./" title="Home Page" />
 <style type="text/css" media="all">
  @import "style/base.css"; 
  @import "style/docs.css";
 </style>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <meta name="revision"
 content="$Id: DOWNLOAD.html.bg,v 1.1 2009/03/24 20:07:08 ot Exp $" />
 <!-- SSI Template Version: $Id: DOWNLOAD.html.bg,v 1.1 2009/03/24 20:07:08 ot Exp $ -->

</head>

<body>
 <div id="banner">
  <h1 id="title"><a href="http://www.w3.org/"><img alt="W3C" width="110" height="61" id="logo" src="./images/w3c.png" /></a>
  <a href="./"><span>CSS Validation Service</span></a></h1>
  <p id="tagline">
   Проверете Cascading Style Sheets (CSS) и (X)HTML документи със style sheets
  </p>
 </div>

<div class="doc">
<h2>Изтегляне и инсталиране на CSS Валидатор</h2>
<h3 id="download">Изтегляне на CSS Валидатор</h3>	

	<h4 id="source">Изтегляне на кода</h4>
  <p>
   <a href='http://dev.w3.org/cvsweb/2002/css-validator'>CSS валидаторът</a> е достъпен за изтегляне през CVS.
   Следвайте <a href='http://dev.w3.org/cvsweb/'>инструкциите</a> за
   достъп до публичния W3C CVS сървър и намерете 2002/css-validator. Забележете,
   че онлайн версията на CSS Валидатора е, по принцип, по-стара от CVS
   версията, така че са възможни малки разминавания в резултатите и изгледа...
  </p>	
	<h4>Изтегляне на java пакет (jar или war)</h4>
<!--	<p>TBD... we just need a stable location to put jar/war archives on a regular basis</p>-->
	<p><a href="http://www.w3.org/QA/Tools/css-validator/css-validator.jar">css-validator.jar</a></p>


<h3>Указател за инсталиране</h3>
<p>Услугата за CSS валидиране е сървлет софтуер, написан на Java. Може да бъде инсталиран във всяка сървлет среда 
и може също да бъде използван като прост инструмент през командния ред. 
Официалната W3C CSS Услуга за Валидиране работи с Jigsaw съръвр, който е препоръчителен при инсталлиране.
Както и да е, за по-просто, в този документ ще представим повече подробности, как да го инсталирате
като онлайн сървлет на Apache със Tomcat сървлет задвижване.</p>

<p>Някои инструкции за инсталиране на сървлета с Jigsaw, както и стартирането му в среда с команден ред,
също са посочени по-долу.</p>

<h4 id="prereq">Изисквания</h4>

<p>Това ръководство за инсталиране приема, че сте изтеглили, инсталирали и тествали: </p>
<ul class="instructions">
	<li>Работеща java среда</li>
	<li>Инструментът за създаване на java <a href="http://ant.apache.org/">Ant</a></li>
	<li>Java уеб сървлет контейнер като, 
		<a href="http://www.w3.org/Jigsaw/">Jigsaw</a>, <a href="http://tomcat.apache.org/">Tomcat</a> или
		<a href="http://www.mortbay.org/">Jetty</a>, ако сте планирали да използвате валидатора като онлайн услуга. 
		Това ръководство засяга подробно само Tomcat и Jigsaw.</li>
</ul>
<p id="prereq-libs">За инсталиране на валидатора на ваша система, е необходимо
	да изтеглите и/или намерите в системата си редица java библиотеки:</p>
<ul class="instructions">
	<li>servlet.jar
	(която, ако имате Tomcat инсталиран в [<span class="const">TOMCAT_DIR</span>],
	би трябвало да откриете в [<span class="const">TOMCAT_DIR</span>]/common/lib/) вероятно 
	с името servlet-api.jar. Ако не, вземете я от 
	<a href="http://java.sun.com/products/servlet/download.html">java.sun.com</a></li>
	<li><a href="http://jigsaw.w3.org/Devel/classes-2.2/20060329/">jigsaw.jar</a></li>
	<li>xercesImpl.jar и xml-apis.jar (които могат да бъдат изтеглени с
	<a href="http://www.apache.org/dist/xml/xerces-j/">xerces-j-bin</a>).</li>
	<li><a href="http://ccil.org/~cowan/XML/tagsoup/">tagsoup.jar</a></li>
</ul>

<h4>Инсталиране на CSS Валидатор с Tomcat</h4>
<ol class="instructions">
	<li>
		Изтеглеъе валидатора както е обяснено <a href="#source">горе</a>.
	</li>
	<li>Копирайте цялата папка с кода от ("<span class="dir">.../css-validator/</span>") в папката <span class="dir">webapps</span>
		на инсталацията на Tomcat. Обикновено 
		<span class="dir">[<span class="const">TOMCAT_DIR</span>]/webapps/</span>.
		Кода на валидатора вече се намира в папка <span class="dir">[<span class="const">TOMCAT_DIR</span>]/webapps/css-validator</span>,
		която от сега нататък ще назоваваме <span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]</span>.
	</li>
	<li>Във "<span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]</span>" създайте папка "<span class="dir">WEB-INF</span>", а в "<span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/WEB-INF</span>" създайте папка "<span class="dir">lib</span>":<br />
		<kbd>mkdir -p WEB-INF/lib</kbd>
		</li>
	<li>Копирайте всички jar файлове (от <a href="#prereq-libs">prerequisites</a>) в папка "<span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/WEB-INF/lib</span>"</li>
	<li>Компилирайте кода на валидатора: от папката <span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]</span>.
		Стартирайте <kbd>ant</kbd>, след като се убедите, че изтеглените jar файлове са зададени в CLASSPATH променлива на средата. 
		Обикновено, би трябвало да работи:<br />
		<kbd>CLASSPATH=.:./WEB-INF/lib:$CLASSPATH ant</kbd>
	</li>
	<li>Копирайте или преместете "<span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/</span><span class="file">css-validator.jar</span>"
	в "<span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/WEB-INF/lib/</span>".</li>
	<li>
		Копирайте или преместете "<span class="file">web.xml</span>" от
		"<span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/</span>" в
		"<span class="dir">[<span class="const">VALIDATOR_DIR</span>]/WEB-INF/</span>".
	</li>
  <li>
		Накрая, презаредете Tomcat съвъра:<br />
<kbd>"cd <span class="dir">[<span class="const">TOMCAT_DIR</span>]</span>; <span class="dir">./bin/</span><span class="file">shutdown.sh</span>; <span class="dir">./bin/</span><span class="file">startup.sh</span>;"</kbd>
	</li>
</ol>

<h4>Инсталиране с Jigsaw Уеб Сървър</h4>
<ol class="instructions">
<li>Първо, изтеглете кода, както е описано горе, подгответе необходимите jar файлове 
и изградете кода с <kbd>ant</kbd>.</li>

<li>След това конфигурирайте главната папка на валидатора (обикновено това е
css-validator) за да може да функционира като сървлет контейнер. За тази цел
е неоходимо да имате Jigsaw инсталиран (вижте страниците за Jigsaw за кратки
инструкции (наистина е лесно)) и след това стартирайте Jigsaw Admin. Променете
HTTPFrame на ServletDirectoryFrame.</li>

<li>Следващата стъпка е създаване на ресурс "validator", както клас
'ServletWrapper' както и рамка 'ServletWrapperFrame'. Останалото би трябвало
да се подреди автоматично. Класът на сървлета е
org.w3c.css.servlet.CssValidator. Ако вече съществува файл с име
'validator', моля, преименувайте го. Важно е този 'alias' винаги да се
казва 'validator'.</li>

<li>Накрая, стартирайте Jigsaw и активирайте валидатора. Проверете, към кой HTML желаете
да се обърнете. Обикновено URL адресът изглежда така:<br />
http://localhost:8001/css-validator/validator.html</li>
</ol>

<h3>Използване през команден ред</h3>

<p>CSS валидаторът може да бъде използван и като инструмент през командния ред, ако компютърът 
има инсталирана java. Изграждете css-validator.jar, както е обяснено горе, и го стартирайте чрез:<br />
<kbd>java -jar css-validator.jar http://www.w3.org/</kbd>
</p>
</div>
  <ul class="navbar" id="menu">
	<li><strong><a href="./" title="Начална страница на W3C CSS Validation Service">Начало</a></strong> <span class="hideme">|</span></li>
	<li><a href="about.html" title="За услугата">За W3C Валидатор</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="documentation.html" title="Документация за W3C CSS Validation Service">Документация</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="Email.html" title="Как да изкажем мнение за тази услуга">Обратна връзка</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="thanks.html" title="Благодарност и признание">Благодарност</a><span class="hideme">|</span></li>

   </ul>
   
   <ul id="lang_choice">
      <li><a href="DOWNLOAD.html.de"
        lang="de"
        xml:lang="de"
        hreflang="de"
        rel="alternate">Deutsch</a></li>
      <li><a href="DOWNLOAD.html.en"
        lang="en"
        xml:lang="en"
      hreflang="en"
      rel="alternate">English</a> </li>
      <li><a href="DOWNLOAD.html.es"
      lang="es" xml:lang="es" hreflang="es"
      rel="alternate">Español</a></li>
      <li><a href="DOWNLOAD.html.fr"
      lang="fr"
      xml:lang="fr"
      hreflang="fr"
      rel="alternate">Français</a> </li>
      <li><a href="DOWNLOAD.html.it"
        lang="it"
        xml:lang="it"
        hreflang="it"
        rel="alternate">Italiano</a> </li>
      <li><a href="DOWNLOAD.html.nl"
        lang="nl"
        xml:lang="nl"
        hreflang="nl"
        rel="alternate">Nederlands</a> </li>
      <li><a href="DOWNLOAD.html.ja"
        lang="ja"
        xml:lang="ja"
        hreflang="ja"
        rel="alternate">日本語</a> </li>
      <li><a href="DOWNLOAD.html.pl-PL"
        lang="pl"
        xml:lang="pl"
        hreflang="pl"
        rel="alternate">Polski</a> </li>
      <li><a href="DOWNLOAD.html.zh-cn"
        lang="zh-hans"
        xml:lang="zh-hans"
        hreflang="zh-hans"
        rel="alternate">中文</a></li>
   </ul>


  <div id="footer">
  <p id="activity_logos">

   <a href="http://www.w3.org/QA/" title="W3C's Quality Assurance Activity, Ви предлага безплатни инструменти за качество в Мрежата и други"><img src="http://www.w3.org/QA/2002/12/qa-small.png" alt="QA" /></a><a href="http://dichev.com/Style/CSS/learning/" title="Научете повече за Cascading Style Sheets"><img src="images/woolly-icon" alt="CSS" /></a>
  </p>

  <p id="support_logo">
Подкрепете този инструмент, станете<br />
<a href="http://www.w3.org/Consortium/supporters"><img src="http://www.w3.org/Consortium/supporter-logos/csupporter.png" alt="W3C Поддръжник" /></a>
  </p>

  <p class="copyright">
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright">Copyright</a> &copy; 1994-2007
   <a href="http://www.w3.org/"><acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym></a>&reg;

   (<a href="http://www.csail.mit.edu/"><acronym title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</acronym></a>,
   <a href="http://www.ercim.org/"><acronym title="European Research Consortium for Informatics and Mathematics">ERCIM</acronym></a>,
   <a href="http://www.keio.ac.jp/">Keio</a>),
   All Rights Reserved.
   W3C <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Legal_Disclaimer">liability</a>,
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#W3C_Trademarks">trademark</a>,
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">document use</a>

   and <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">software licensing</a>

   rules apply. Your interactions with this site are in accordance
   with our <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Public">public</a> and
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Members">Member</a> privacy
   statements.
  </p>

</div>
 </body>

</html>


--- NEW FILE: about.html.bg ---
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="bg" lang="bg">
 <head>
  <title>За W3C CSS Validation Service</title>
  <link rev="made" href="mailto:www-validator-css@w3.org" />
  <link rev="start" href="./" title="Home Page" />
  <style type="text/css" media="all">
	@import "style/base.css";
	@import "style/docs.css";
  </style>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <meta name="revision" content="$Id: about.html.bg,v 1.1 2009/03/24 20:07:09 ot Exp $" />
 </head>

 <body>
  <div id="banner">
   <h1 id="title"><a href="http://www.w3.org/"><img alt="W3C" width="110" height="61" id="logo" src="./images/w3c.png" /></a>
   <a href="./"><span>CSS Validation Service</span></a></h1>
   <p id="tagline">
    Проверете Cascading Style Sheets (CSS) и (X)HTML документи със style sheets
   </p>
  </div>
  <div class="doc">

   <h2>За CSS Валидатора</h2>

<h3 id="TableOfContents">Съдържание</h3>
<div id="toc">
<ol>
 <li>За тази Услуга
 <ol>
<li><a href="#what">Какво е това? Необходимо ли ми е?</a></li>
<li><a href="#help">Обясненото горе е непонятно! Помощ!</a></li>
<li><a href="#reference">И така, тук ли е правилото, кое е верен CSS и кое не?</a></li>
<li><a href="#free">Колко струва?</a></li>
<li><a href="#who">Кой е написал този инструмент? Кой го поддържа?</a></li>
<li><a href="#contact">Как мога да се свържа с авторите? Да докладвам за бъг?</a></li>
<li><a href="#participate">Мога ли да помогна?</a></li>
 </ol>
 </li>
 <li>За разработчици
 <ol>
  <li><a href="#code">На какво е написан CSS Валидаторът? Кодът достъпен ли е някъде?</a></li>
  <li><a href="#install">Мога ли сам да инсталирам и да стартирам CSS Валидатор?</a></li>
  <li><a href="#api">Мога ли да създам приложение на базата на този валидатор? Има ли API?</a></li>
 </ol>
 </li>
</ol>
</div><!-- toc -->
<h3 id="about">За тази Услуга</h3>

<h4 id="what">Какво е това? Необходимо ли ми е?</h4>

<p>The W3C CSS Validation Service е свободен софтуер, създаден от W3C 
в помощ на Уеб дизайнери и Уеб разработчици да проверяват Cascading Style Sheets (CSS). 
Може да се използва чрез тази <a href="./">безплатна услуга</a> в мрежата, изтеглен
използван като java програма, или java servlet на Уеб сървър.</p>

<p>Необходимо ли <em>Ви</em> е? Ако сте Уеб разработчик или Уеб дизайнер, този инструмент 
ще Ви бъде безценен съюзник. Не само ще сравнява Вашите style sheets със
CSS спецификациите, помагайки Ви да намерите грешки или неправилно използване на CSS, но ще
каже ако Вашите CSS представлява риск за правилата на ползваемост.</p>

<h4 id="help">Обясненото горе е непонятно! Помощ!</h4>
<p>Повечете документи в мрежата са написани на компютърен език, наречен HTML. Този език
може да се използва за създаване на страници със структурирана информация, връзки и мултимедийни обекти. 
За цвят, текст и разположение, HTML използва език за стил, наречен CSS, съкратено от "Cascading Style Sheets". 
Този инструмент помага на хората създаващи CSS да проверяват и коригират при необходимост, 
техните CSS Style Sheets.</p>

<h4 id="reference">И така, тук ли е правилото, кое е верен CSS и кое не?</h4>
<p>Не. Това е полезен и надежден инструмент, но е софтуерен инструмент, и както всеки софтуер, съдържа
някои <a href="http://www.w3.org/Bugs/Public/buglist.cgi?product=CSSValidator">бъгове и спорни моменти</a>.
Истинския справочник по Cascading Style Sheets са <a href="http://dichev.com/Style/CSS/#specs">CSS 
Спецификациите</a>.</p>

<h4 id="free">Колко струва?</h4>
<p>Нищо. Услугата е безплатна. Кодът е <a href="DOWNLOAD.html">отворен</a> и Вие сте свободен
да го изтеглите, използвате, модифицирате, разпространявате 
и <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">други</a>.
Ако наистина Ви харесва, сте добре дошли да <a href="#participate">се присъедините към проекта</a> или да направите 
дарение на W3C чрез 
<a href="http://www.w3.org/Consortium/sup">програмата за помощ на W3C</a>, но никой не Ви задължава в това.</p>

<h4 id="who">Кой е написал този инструмент? Кой го поддържа?</h4>
<p>W3C поддържа и стопанисва този инструмент, благодарение на работата и приноса на персонала на W3C,
доброволни разработчици и преводачи. Вижте <a href="thanks.html">страницата с благодарности и признания</a>
за подробности. <a href="#participate">Вие също можете да помогнете</a>.</p>

<h4 id="participate">Мога ли да помогна?</h4>
<p>Разбира се. Ако сте java програмист, можете да помогнете на проекта CSS Валидатор чрез 
преглеждане на <a href="#code">кода</a>, приспособяване и редактиране 
на <a href="http://www.w3.org/Bugs/Public/buglist.cgi?product=CSSValidator">бъгове</a>,
или с помощ в изграждането на нови възможности.</p>
<p>Не е необходимо задължително да сте програмист за да помогнете в изграждането и поддръжката на този инструмент: 
можете да помогнете с обогатяването на документацията, като участвате в превода на валидатор
на собствения Ви език, или чрез абонирането Ви за 
<a href="http://lists.w3.org/Archives/Public/www-validator-css/">мейлинг-листа</a> и дискутиране на
инструмента и помощ на други потребители.</p>

<h4 id="contact">Някакви други въпроси?</h4>
<p>Ако имате някакви въпроси относно CSS или CSS валидатора, прегледайте 
<a href="Email">мейлинг-листите и форумите</a>. Уверете се преди това, че на въпроса или 
коментара Ви вече не е отговорено в документа <a href="http://www.websitedev.de/css/validator-faq"><acronym 
title="Често Задавани Въпроси">ЧЗВ</acronym> за CSS Валидатор</a>.</p>


<h3 id="dev">За разработчици</h3>
<h4 id="code">На какво е написан CSS Валидаторът? Кодът достъпен ли е някъде?</h4>
<p>W3C CSS валидаторът е написан на езика java, и да, кодът му е достъпен, чрез използване на 
CVS: можете да <a href="http://dev.w3.org/cvsweb/2002/css-validator/">разгледате кода онлайн</a> 
или следвайте инструкциите там за изтегляне на цялото дърво с кода. За бърз преглед
на използваните класове в кода на CSS Валидатора, прегледайте 
<a href="README.html">README</a> файла.</p>

<h4 id="install">Мога ли сам да инсталирам и да стартирам CSS Валидатор?</h4>
<p>Възможно е да изтглите и инсталирате CSS валидатора, и да го стартирате от командния ред или 
като сървлет на Уеб сървър. Прочете <a href="RUN.html">инструкциите</a> за инсталация и използване.</p>

<h4 id="api">Мога ли да създам приложение на базата на този валидатор? Има ли API?</h4>
<p>Да, и <a href="api.html">да</a>. CSS Валидаторът има (RESTful) <a href="api.html">SOAP интерфейс</a>,
който би трябвало да направи създаването на приложения сравнитено лесно (в Мрежата и други). Добрите нрави и 
уважително използване на споделени ресурси са, разбира се, общоприети: убедете се, че Вашите приложения почиват - 
sleep() между заявките към валидатора или инсталирайте собствена инстанция на валидатора.</p>
</div>
  <ul class="navbar" id="menu">
	<li><strong><a href="./" title="Начална страница на W3C CSS Validation Service">Начало</a></strong> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="documentation.html" title="Документация за W3C CSS Validation Service">Документация</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="DOWNLOAD.html" title="Изтегляне на CSS валидатор">Изтегляне</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="Email.html" title="Как да изкажем мнение за тази услуга">Обратна връзка</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="thanks.html" title="Благодарност и признание">Благодарност</a><span class="hideme">|</span></li>

   </ul>

    <ul id="lang_choice">
      <li><a href="about.html.de"
        lang="de"
        xml:lang="de"
        hreflang="de"
        rel="alternate">Deutsch</a></li>
      <li><a href="about.html.en"
        lang="en"
        xml:lang="en"
      hreflang="en"
      rel="alternate">English</a> </li>
      <li><a href="about.html.es"
      lang="es" xml:lang="es" hreflang="es"
      rel="alternate">Español</a></li>
      <li><a href="about.html.fr"
      lang="fr"
      xml:lang="fr"
      hreflang="fr"
      rel="alternate">Français</a> </li>
      <li><a href="about.html.it"
        lang="it"
        xml:lang="it"
        hreflang="it"
        rel="alternate">Italiano</a> </li>
      <li><a href="about.html.nl"
        lang="nl"
        xml:lang="nl"
        hreflang="nl"
        rel="alternate">Nederlands</a> </li>
      <li><a href="about.html.ja"
        lang="ja"
        xml:lang="ja"
        hreflang="ja"
        rel="alternate">日本語</a> </li>
      <li><a href="about.html.pl-PL"
        lang="pl"
        xml:lang="pl"
        hreflang="pl"
        rel="alternate">Polski</a> </li>
      <li><a href="about.html.zh-cn"
        lang="zh-hans"
        xml:lang="zh-hans"
        hreflang="zh-hans"
        rel="alternate">中文</a></li>
   </ul>  <div id="footer">
  <p id="activity_logos">

   <a href="http://www.w3.org/QA/" title="W3C's Quality Assurance Activity, Ви предлага безплатни инструменти за качество в Мрежата и други"><img src="http://www.w3.org/QA/2002/12/qa-small.png" alt="QA" /></a><a href="http://dichev.com/Style/CSS/learning/" title="Научете повече за Cascading Style Sheets"><img src="images/woolly-icon" alt="CSS" /></a>
  </p>

  <p id="support_logo">
Подкрепете този инструмент, станете<br />
<a href="http://www.w3.org/Consortium/supporters"><img src="http://www.w3.org/Consortium/supporter-logos/csupporter.png" alt="W3C Поддръжник" /></a>
  </p>

  <p class="copyright">
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright">Copyright</a> &copy; 1994-2007
   <a href="http://www.w3.org/"><acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym></a>&reg;

   (<a href="http://www.csail.mit.edu/"><acronym title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</acronym></a>,
   <a href="http://www.ercim.org/"><acronym title="European Research Consortium for Informatics and Mathematics">ERCIM</acronym></a>,
   <a href="http://www.keio.ac.jp/">Keio</a>),
   All Rights Reserved.
   W3C <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Legal_Disclaimer">liability</a>,
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#W3C_Trademarks">trademark</a>,
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">document use</a>

   and <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">software licensing</a>

   rules apply. Your interactions with this site are in accordance
   with our <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Public">public</a> and
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Members">Member</a> privacy
   statements.
  </p>

</div>
 </body>

</html>

--- NEW FILE: documentation.html.bg ---
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="bg" lang="bg">
<head>
 <title>Documentation for the W3C CSS Validator</title>
 <link rev="made" href="mailto:www-validator-css@w3.org" />
 <link rev="start" href="./" title="Home Page" />
 <style type="text/css" media="all">
  @import "style/base.css";  
  @import "style/docs.css";  
 </style>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <meta name="revision" content="$Id: documentation.html.bg,v 1.1 2009/03/24 20:07:09 ot Exp $" />
 <!-- SSI Template Version: $Id: documentation.html.bg,v 1.1 2009/03/24 20:07:09 ot Exp $ -->
</head>

<body>
 <div id="banner">
  <h1 id="title"><a href="http://www.w3.org/"><img alt="W3C" width="110" height="61" id="logo" src="./images/w3c.png" /></a>
  <a href="./"><span>CSS Validation Service</span></a></h1>
  <p id="tagline">
   Проверете Cascading Style Sheets (CSS) и (X)HTML документи със style sheets
  </p>
 </div>


<div id="main">
<!-- This DIV encapsulates everything in this page - necessary for the positioning -->

<div class="doc">
<h2>Индекс на документацията за CSS Валидатора</h2>

<p id="skip"></p>

<h3 id="use">Потребителски Ресурси</h3>

<dl>
  <dt><a href="./manual.html">Наръчник на потребителя</a></dt>
  <dd>Документация за това, как се използва CSS валидатора</dd>
  <dt><a href="about.html">За услугата</a></dt>
  <dd>Информация за CSS Валидатор и отговори на някои общи въпроси</dd>
  <dt><a href="http://www.websitedev.de/css/validator-faq">
	CSS Валидатор ЧЗВ (FAQ)
  </a></dt>
  <dd>Отговори на технически често задавани въпроси.</dd>
  
</dl>

<h3 id="devel">Ресурси за Разработчици</h3>


<dl>
  <dt><a href="DOWNLOAD.html">Изтегляне/Инсталация</a></dt>
  <dd>Как да получите кода на CSS валидатора и да го стартирате, като програма през командния ред или Уеб Сървлет.</dd>
  
  <dt><a href="README">README за разработчици</a></dt>
  <dd>Преглед на кода на CSS Валидатор</dd>

  <dt><a href="./api.html">Web Service API</a></dt>
  <dd>Документация на SOAP 1.2 интерфейс за валидация</dd>
  
  <dt><a href="http://www.w3.org/Bugs/Public/buglist.cgi?bug_status=__open__;product=CSSValidator">Бъгове</a></dt>
  <dd>Спорни моменти в настоящата версия на валидатора и интерфейс за известяване за бъгове и проблеми. 
  Вижте също <a href="Email.html">инструкциите за обратна връзка</a>.</dd>

</dl></div>
</div>
<!-- End of "main" DIV. -->

  <ul class="navbar" id="menu">
	<li><strong><a href="./" title="Начална страница на W3C CSS Validation Service">Начало</a></strong> <span class="hideme">|</span></li>
	<li><a href="about.html" title="За услугата">За W3C Валидатор</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="DOWNLOAD.html" title="Download the CSS validator">Download</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="Email.html" title="Как да изкажем мнение за тази услуга">Обратна връзка</a> <span class="hideme">|</span></li>
    <li><a href="thanks.html" title="Благодарност и признание">Благодарност</a><span class="hideme">|</span></li>
   </ul>

    <ul id="lang_choice">
      <li><a href="documentation.html.de"
        lang="de"
        xml:lang="de"
        hreflang="de"
        rel="alternate">Deutsch</a></li>
      <li><a href="documentation.html.en"
        lang="en"
        xml:lang="en"
      hreflang="en"
      rel="alternate">English</a> </li>
      <li><a href="documentation.html.es"
      lang="es" xml:lang="es" hreflang="es"
      rel="alternate">Español</a></li>
      <li><a href="documentation.html.fr"
      lang="fr"
      xml:lang="fr"
      hreflang="fr"
      rel="alternate">Français</a> </li>
      <li><a href="documentation.html.it"
        lang="it"
        xml:lang="it"
        hreflang="it"
        rel="alternate">Italiano</a> </li>
      <li><a href="documentation.html.nl"
        lang="nl"
        xml:lang="nl"
        hreflang="nl"
        rel="alternate">Nederlands</a> </li>
      <li><a href="documentation.html.ja"
        lang="ja"
        xml:lang="ja"
        hreflang="ja"
        rel="alternate">日本語</a> </li>
      <li><a href="documentation.html.pl-PL"
        lang="pl"
        xml:lang="pl"
        hreflang="pl"
        rel="alternate">Polski</a> </li>
      <li><a href="documentation.html.zh-cn"
        lang="zh-hans"
        xml:lang="zh-hans"
        hreflang="zh-hans"
        rel="alternate">中文</a></li>
   </ul>

   
  <div id="footer">
  <p id="activity_logos">

   <a href="http://www.w3.org/QA/" title="W3C's Quality Assurance Activity, Ви предлага безплатни инструменти за качество в Мрежата и други"><img src="http://www.w3.org/QA/2002/12/qa-small.png" alt="QA" /></a><a href="http://dichev.com/Style/CSS/learning/" title="Научете повече за Cascading Style Sheets"><img src="images/woolly-icon" alt="CSS" /></a>
  </p>
  <p id="support_logo">
Подкрепете този инструмент, станете<br />
<a href="http://www.w3.org/Consortium/supporters"><img src="http://www.w3.org/Consortium/supporter-logos/csupporter.png" alt="W3C Поддръжник" /></a>
  </p>

  <p class="copyright">
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Copyright">Copyright</a> &copy; 1994-2007
   <a href="http://www.w3.org/"><acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym></a>&reg;

   (<a href="http://www.csail.mit.edu/"><acronym title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</acronym></a>,
   <a href="http://www.ercim.org/"><acronym title="European Research Consortium for Informatics and Mathematics">ERCIM</acronym></a>,
   <a href="http://www.keio.ac.jp/">Keio</a>),
   All Rights Reserved.
   W3C <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#Legal_Disclaimer">liability</a>,
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/ipr-notice#W3C_Trademarks">trademark</a>,
   <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-documents">document use</a>
   and <a rel="Copyright" href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software">software licensing</a>

   rules apply. Your interactions with this site are in accordance
   with our <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Public">public</a> and
   <a href="http://www.w3.org/Consortium/Legal/privacy-statement#Members">Member</a> privacy
   statements.
  </p>

</div>
 </body>
</html>
Received on Tuesday, 24 March 2009 20:07:24 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 23:02:35 UTC