W3C home > Mailing lists > Public > site-comments@w3.org > October 2011

Comment on Typo on UsingAddressing element

From: Robin van der Krogt | MezzaLama B.V. <robin.vanderkrogt@mezzalama.nl>
Date: Wed, 26 Oct 2011 14:12:58 +0000
Message-Id: <CAPXPwY8MgAkmVLAKfARGNO8m4B02omyDv3Dqg4W0yQ5YbZrHPA@mail.gmail.com>
To: site-comments@w3.org
Hi,

while trying to solve a problem for a customer in Holland, I saw what I believe a typo on the UsingAddressing

Webpage: http://www.w3..org/TR/2006/CR-ws-addr-wsdl-20060529/#uaee
Typo: 
Property	Value
{addressing}	 If a wsaw:UsingAddresing extension element is present:
if a wsdl:required attribute information item is present and has a value of "true", then "required"
otherwise "optional"

"If a wsaw:UsingAddresing extension element is present:"

Should be "If a wsaw:UsingAddressing extension element is present:"


As all the other use of the UsingAddressing, it should be with a double 's' I believe :)

Cheers, 


Met vriendelijke groet,
  
  
Robin van der Krogt

 
Realizing your business IT integration
 
MezzaLama B.V.
Kasteelweg 1 | 7226 LK  Bronkhorst
T: +31 (0)575 - 450922 | M: +31 (0)6 -319 089 31
E: robin.vanderkrogt@mezzalama.nl | W: www.mezzalama.nl
 
Deze e-mail (inclusief eventuele gegevensbestanden die daarmee verzonden zijn) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De informatie in de e-mail en verzonden bestanden is vertrouwelijk en kan voorts aan andere juridische beperkingen onderworpen zijn. Kennisneming van deze e-mail door een ander dan de geadresseerde is niet toegestaan. Er kunnen geen rechten of aanspraken aan ontleend worden door een ander dan de geadresseerde, behoudens met onze schriftelijke toestemming. Indien zodanige toestemming niet verleend is, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid jegens derden die handelen of niet handelen op basis van deze informatie. Indien deze e-mail per vergissing bij u terecht gekomen is, verzoeken wij u daarmee zorgvuldig om te gaan, ons daarover direct te informeren, de e-mail van uw computer te verwijderen en eventuele kopieŽn of uitdraaien daarvan terstond te vernietigen. Iedere openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van deze e-mail is verboden. Auteursrecht op deze e-mail en andere door ons gecreŽerde documenten blijft aan ons voorbehouden en wordt niet aan u overgedragen. MezzaLama B.V. Kasteelweg 1, 7226 LK Bronkhorst. KvK 09204964.

Received on Wednesday, 26 October 2011 14:53:18 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 19:52:36 UTC