Semantic HTML-vocabulary

Hi all,

Here is a placeholder invite for the 25th of October regarding the second session for the semantic HTML-vocabulary. More information will follow shortly, including an agenda and a videoconferencing link.

Hope to see you all there!

With kind regards,

Flores Bakker
Enterprise architect

------------------------------------------------------------------
Ministerie van FinanciŽn
Directoraat-Generaal Rijksbegroting
Directie Begrotingszaken
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | KV 3
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag
------------------------------------------------------------------
M 06 - 25 68 44 12
W 141 585 763
f.bakker@minfin.nl<mailto:f.bakker@minfin.nl>Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Received on Tuesday, 11 October 2022 13:23:18 UTC