W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > November 2010

Traducció WACG 2.0

From: Web Content Accessibility Guidelines <wcag.cat@ub.edu>
Date: Thu, 25 Nov 2010 13:53:34 +0100
Message-id: <20101125135334.176774j0mzkti2xa@webmail.ub.edu>
To: public-auth-trans-ca@w3.org
Benvolguts,

Aquest missatge és només per reiterar la nostra conformitat amb la traducció.

Cordialment

Santi Moese
I.t.b. de la Delegació Territorial de l'ONCE a Catalunya
Received on Thursday, 25 November 2010 12:48:29 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 19:04:22 UTC