W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > May 2006

Nova versió de les WCAG

From: Andreu Sulé <wcag.cat@ub.edu>
Date: Tue, 30 May 2006 17:42:31 +0200
To: public-auth-trans-ca@w3.org
Message-id: <447C67E7.50600@ub.edu>

Hola,

Hem penjat una nova versió de les WCAG que incorpora dues de les 
propostes de modificació que ens heu fet arribar:

- Tecla accés ràpid: canviar Alt+C per Alt+S a l'enllaç que hi ha al 
sumari (proposta de Víctor M. Maheux en un correu del 18 de maig de 2006).
- Idioma pàgina element html: incloure xml:"ca" lang="ca" (proposta 
d'Arnau Siches en un correu del 19 de maig de 2006).

Hem fet aquestes dues modificacions per entendre que eren errors obvis. 
La resta de propostes de modificació les deixem obertes al debat per 
tractar-se de canvis susceptibles de discussió. No oblideu dir la 
vostra! Tant si es tracta per mostrar l'acord amb les propostes fetes 
com per rebatre-les.

Records,

-- 
Andreu Sulé Duesa
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
Melcior de Palau 140
08014 Barcelona
Tel. 93 4035774
Fax  93 4035772
sule@ub.edu
Received on Tuesday, 30 May 2006 15:42:51 UTC

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Friday, 17 January 2020 19:04:08 UTC