W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > June 2012

unicorn commit: Translation in Catalan submitted by Marc

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Thu, 14 Jun 2012 12:31:11 +0000
Message-Id: <E1Sf9Ch-0002aK-RD@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1694:0aeb598538ac
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Thu Jun 14 14:11:36 2012 +0200
files:    WebContent/WEB-INF/languages/ca.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties
description:
Translation in Catalan submitted by Marc


diff -r b9a07bb714ef -r 0aeb598538ac WebContent/WEB-INF/languages/ca.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/ca.properties	Tue Feb 07 14:00:02 2012 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/ca.properties	Thu Jun 14 14:11:36 2012 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Submitted by Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.cat>
-#Wed Jul 28 16:55:40 UTC 2010
+#Last submission by Marc
+#Tue Jun 05 09:16:47 UTC 2012
 anchor_message=Enllaç directe al missatge
 anchor_observation=Enllaç directe als resultats
 anchor_uri=Enllaç directe a l'URI
@@ -38,6 +38,7 @@
 message_incomplete_language=Aquesta traducció és incomplerta. ${message_translation}
 message_input_changed=«%1» no accepta el mètode d'entrada «%2». L'Unicorn ha adaptat automàticament la sol·licitud, però els resultats de la comprocavació podria ser que no fossin acurats.
 message_input_changed_long=Poden haver-se perdut o canviat algunes capçaleres HTTP. La comprovació potser no pot seguir els enllaços que es troben el vostre document.
+message_internal_error=L'Unicorn ha trobat un error intern i ha aviat al mantenidor automàticament. Perdoneu les molèsties
 message_invalid_mime_type=El tipus MIME especificat (%1) no és vàlid.
 message_invalid_url_syntax=L'URI especificat no és vàlid\: «%1».
 message_local_address_provided=La configuració de l'Unicorn prohibeix les adreces IP locals. Feu servir una adreça pública.
@@ -66,6 +67,7 @@
 message_unknown_task=Tasca desconeguda\: «%1». L'Unicorn ha utilitzat la tasca per defecte\: «%2».
 message_unsupported_mime_type=Aquesta tasca no funciona amb el tipus MIME del vostre document (%1).
 message_unsupported_protocol=El servei en línia només funciona amb els URI «http\:» i «https\:». No funciona amb l'esquema «"%1».
+options=Opcions
 result_for=Resultat de %1
 result_for_upload=Resultats del document carregat
 select-a-task=Seleccioneu una tasca
@@ -88,4 +90,4 @@
 validate-by-input=Per entrada directa
 validate-by-upload=Per carrega de fitxer
 validate-by-uri=Per URI
-warning_label=Avisos
+warning_label=Avisos
\ No newline at end of file
diff -r b9a07bb714ef -r 0aeb598538ac WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties	Tue Feb 07 14:00:02 2012 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties	Thu Jun 14 14:11:36 2012 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Submitted by Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.cat>
-#Wed Jul 28 16:55:40 UTC 2010
+#Last submission by Marc
+#Tue Jun 05 09:16:47 UTC 2012
 conformance=Comprovació general de comformitat
 conformance.description=Realitza tantes comprovacions com sigui possible.
 custom=Tasca personalitzada
@@ -10,10 +10,12 @@
 feed.description=Comprova la sintaxis dels canals Atom i RSS.
 full-css=Validació de perfil CSS
 full-css.description=Comprova la validesa dels perfils CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 i CSS 3.
+i18n=Validador d'Internacionalització
+i18n.description=Proporciona informació sobre temes relacionats amb la internacionalització a la teva pàgina HTML.
 mobileok=Validador de MobileOK
 mobileok.description=Comprova la usabilitat mòbil
-param.charset=Charset:
-param.doctype=Doctype:
+param.charset=Charset\:
+param.doctype=Doctype\:
 param.profile=Perfil CSS\:
 param.profile.atsc-tv=Perfil ATSC TV
 param.profile.css1=CSS Nivell 1
@@ -49,4 +51,4 @@
 param.warning.2=Tots
 param.warning.no=Sense avisos
 test=Tasca de prova
-test.description=Aquesta tasca permet als desenvolupadors validar la sortida de l'Unicorn. Envieu un fitxer de resposta de l'Unicorn i reviseu-ne el resultat.
+test.description=Aquesta tasca permet als desenvolupadors validar la sortida de l'Unicorn. Envieu un fitxer de resposta de l'Unicorn i reviseu-ne el resultat.
\ No newline at end of file
Received on Thursday, 14 June 2012 12:31:19 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:50 UTC