W3C home > Mailing lists > Public > public-semweb-lifesci@w3.org > December 2011

RE: "slope of enlightnment"

From: R. Cornet <r.cornet@amc.uva.nl>
Date: Sat, 17 Dec 2011 19:45:28 +0000
To: Helena Deus <helenadeus@gmail.com>, W3C HCLSIG hcls <public-semweb-lifesci@w3.org>
Message-ID: <8B203F34D625E744B3C74A2D798D5F20E84D73@MS-APP-804D.amc.intra>
Helena, all,

Interesting!

http://www.gartner.com/id=1759915
Here is see "Semantic Web Tools/Healthcare" on the rise.
Don't have the full report (yet), but would be interested in it.

Regards, Ronald


################################################################
Ronald Cornet, PhD          email: R.Cornet@amc.uva.nl
dept. of Medical Informatics      phone: +31 (0)20 566 5188
Academic Medical Center, Room J1B-115 fax:  +31 (0)20 691 9840
P.O.Box 22700         www: kik.amc.uva.nl/home/rcornet/
1100 DE Amsterdam
The Netherlands

From: Helena Deus [mailto:helenadeus@gmail.com]
Sent: Friday, December 16, 2011 18:18
To: W3C HCLSIG hcls
Subject: "slope of enlightnment"

This may be interesting to a few people in this list. Sounds like sem web is in the "slope of enlightment" since we are worrying now about methodologies and best practices :)
http://www.gartner.com/id=1758314

They also have a hype cycle for life sciences but I cannot access, it's not public.

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Het Academisch Medisch Centrum is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W. (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nr. 34362777. De Algemene Inkoop Voorwaarden van het AMC zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van alle rechtsbetrekkingen, daaronder mede verstaan alle inkoop opdrachten en overeenkomsten, tussen AMC en derden. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op www.amc.nl en worden op verzoek toegezonden.

________________________________

This message may contain confidential information and is intended exclusively for the addressee. If you receive this message unintentionally, please do not use the contents but notify the sender immediately by return e-mail. Academic Medical Center is a legal person by public law and is registered at the Chamber of Commerce for Amsterdam under no. 34362777. The AMC General Purchase Terms constitute an integral part of all legal relations, including but not limited to all purchase orders and contracts, between the AMC and third parties. These terms can be downloaded at the website www.amc.nl and will be sent to you at your request.
Received on Saturday, 17 December 2011 19:46:12 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 14:52:50 UTC