W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-se@w3.org > May 2011

Re:[review period] CAT of WCAG 2.0 intoto Swedish

From: Olle Olsson <olleo@sics.se>
Date: Mon, 30 May 2011 01:47:30 +0200
Message-ID: <4DE2DB12.6040305@sics.se>
To: public-auth-trans-se@w3.org
Om .... Föreslagen svensk översättning av WCAG 2.0

______________________
Bakgrundsdokument

 (1) WCAG 2.0 på engelska: http://www.w3.org/TR/WCAG20/
 (2) WCAG 2.0 på svenska: http://www.funkanu.se/wcag-translation/

Har gjort en parallell-läsning av originaldokumentet (1) och den 
föreslagna svenska översättningen (2)

Satte upp ett nytt dokument med föreslagna ändringar av (2):
 (3) 
http://www.w3c.se/resources/office/translations/z-in-progress/index-mod.html

Körde en "web-diff" mellan (2) och (3), resulterade i:
 (4) 
http://www.w3c.se/resources/office/translations/z-in-progress/index-ann.html

Så utfallet av läsningen dokumenteras
 - dels i detta mejl: övergripande kommentarer
 - dels i dokumentet (4) ovan: fullständig dokumentation av ändringarna.

______________________
Resultat

Föreslagen översättning (2) är en god början. Men det finns en del
möjligheter till förbättring och behov av korrigering.

Sammanfattar här några exempel. För övrigt ska man se på dokumentet
(4) för att se den totala mängden föreslagna ändringar.


** (A) Format-relaterade kommentarer

(A.1) det fanns ett antal förekomster av udda teckenkoder. T.ex.
 - `` rest ´´ (dvs engelska citationstecken för start och slut av citat)
  Ersatt av vanlig ", som är det svenska standarden.

 - en förekomst av extra långt tankestreck.
  Ersatt av vanligt tankestreck.

 - några "bullet points" som kommit med som text. Även list-nummer har 
blivit text.
  Tagit bort dem.


**(B) Ortografiska kommentarer

(B.1) Engelskt genitiv-s på akronymer
 - NNN's ersatt med "NNN:s"

(B.2) Lite engelska "restposter" kvar
 - kvarglömda engelska småord bortplockade

(B.3) Oavsiktlig sammanskivning
 - lagt till blanktecken som ordseparerare.

(B.4) inledande Stor/liten bokstav
 - i vissa lägen skall text börja med liten bokstav (exvis ordlista).
  En del avvikelser fanns. Ensning genomförd


**(C) Regelanpassning

(C.1) Enligt regelverket för översättningar av W3C-dokument så bör vissa 
termer inte översättas.
  Bl.a. "Recommendation"
  - Återställt till "Recommendation"


** (D) Språkligt/svenska

(D.1) Vissa fraser normaliserats
  - såsom "så som" => "såsom"

(D.2) "Note" ...
  Originalets "Note" används för små-kommentarer till krav etc.
  Detta ord kan vara antingen verb eller substantiv.
  Som substantiv skall det översättas med "Anmärkning".
  Som verb skall det översättas till "Lägg märke till".
  I alla händelser är "Not" inte ett bra svenskt val.
  Har bytt mot "Anmärkning".

  Anmärkning: vissa förekomster av "Note" fanns faktiskt kvar oöversatta.

(D.3) Engelska fraser i hänvisningar
  Fraser som står för länkar inom detta dokument bör uttryckas på svenska.
  Har ändrat detta.

  Fraser som står för länkar till andra dokument bör uttryckas på engelska
  (med vissa naturliga undantag).
  Har åtgärdat detta.

(D.4) "Idiom"
  Vi har ju det svenska ordet "idiom", så varför använda ordet 
"bildspråk"?

(D.5) "Inclusive" o. dyl.
  Känns i de flesta förekomster (av det vanligt förekommande ordet 
"inclusive")
  att det svenska ordet "inklusive" inte är bra.
  Har ändrat några förekomster till "bl.a." ...

  "koncept" => "begrepp"

  "... Webbsida ..." => "... webbsida ..." (inledande stor bokstav 
spår av engelska originaltexten)

  "ackompanjeras" => "åtföljs av"

  "major browsers" => "populära webbläsare" istället för "stora 
webbläsare".
  Unvik att leda läsare in i fel tanke om att det är läsare med som 
ger stor presentation.


**(E) Teknisk vokabulär/terminologi

(E.1) "Control" =/= "Kontrollera"
  Ersatt (flesta förekomster av) "kontrollera" med "styra"
  Ja, svenska språket luckras upp, och om femton år kanske vi kan 
använda "kontrollera" för detta.
  Men nu, och i denna typ av strikt dokument, så skall vi hålla oss 
till en entydig terminologi.

(E.2) "Technique" vs "technology" och "teknik" vs "teknologi"
  I översättningen används i stort sett enbart "teknik" för såväl 
"technique" som "technology".
  Jag anser att det är viktigt att tydliggöra skillnaden i originalet, 
eftersom riktlinjerna så tydligt
  associeras till (arbets-)TEKNIKER för att uppnå tillgänglighet för 
en öppen mängd TEKNOLOGIER.
  Det finns alltså en tydlig skillnad mellan
    "Technologies that support ... "
  och
    "Techniques that support ..."
  Att ge båda dessa samma svenska översättning blir förvirrande.

(E.3) Akronymer mer stora bokstäver
  Ersatt "http" med "HTTP"
  Ersatt "url" med "URI" (inte URL, för att vara korrekt gentemot 
originalet)

(E.4) Några sporadiska termer
  "stream" => "strömmas" (istf. "streamas")

(E.5) "Markup"
  Datatermgruppen rekommenderar "märkspråk" eller "uppmärkningsspråk"
   
http://www.datatermgruppen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=91&obj=f91&uttr=markup
  Så "kodspråk" känns lite mindre lämpligt som översättning.

(E.6) "Conform"
  Ett object "conforms to" krav. Eftersom innehållet är objektet, så 
är inte innehållet
  uppfyllt, utan ett krav är uppfyllt och innehållet är "uppfyllande". 
Alltså ...
  "uppfyllda innehållet" => "uppfyllande innehållet".

  Men ändå känns det otympligt. Kanske en annan språklig ansats bör 
anammas. Och
  här ligger en liten het potatis begravd. Dvs hur bör 
"conformance"/"conforms"/"conforming"
  behandlas vid översättning till svenska?


**(F) Textdelar

(F.1) I ordlistan ...
 - för term: "stor text/stor stil" / Anm 3 ... mismatch mellan original 
och översättning

 - för term: "relativ ljusstyrka " ... Anm 2 saknades i översättningen


---end---


-- 
------------------------------------------------------------------
Olle Olsson  olleo@sics.se  Tel: +46 8 633 15 19 Fax: +46 8 751 72 30
     [Svenska W3C-kontoret: olleo@w3.org]
SICS [Swedish Institute of Computer Science]
Box 1263
SE - 164 29 Kista
Sweden
------------------------------------------------------------------
Received on Sunday, 29 May 2011 23:48:03 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:36:01 UTC