W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-se@w3.org > May 2011

Betr. översättning av "conformance"

From: Clas Thoren <clas.thoren@gmail.com>
Date: Mon, 23 May 2011 13:41:45 +0200
Message-ID: <BANLkTinfRtC5vvo3wSdAHhhEAZiAUCeM+A@mail.gmail.com>
To: public-auth-trans-se@w3.org
Cc: Mia Ahlgren <mia.ahlgren@hso.se>
Beträffande översättning av conformance:

Att döma av Norstedts stora engelsk-svenska lexikon är "conformance"
helt synonymt med "conformity" som är det begrepp som används i
ISO-standarder om "comformity assessment".

Den svenska standarden för terminologi på conformity assessment
området är SS-EN ISO/IEC 17000:2005. Där översätts "conformity" alltid
med "överensstämmelse".

Strikt formellt borde det alltså stå "överensstämmelse" i stället för
"uppfyllande". Det kan nog finnas olika uppfattningar om eventuell
skillnad mellan överensstämmelse och uppfyllnad. Möjligen kan jag
tycka att "överensstämmelse" känns något mer entydigt ja/nej än
"uppfyllande". Och det ligger i 17000-standarden att antingen är det
överensstämmelse eller är det inte. Där finns inte grader av
överensstämmelse.

En annan aspekt är att "uppfyllande" är en verbform medan
"överensstämmelse" är ett substantiv. Det kan kanske göra att språket
blir mer uppstyltat om man använder "överensstämmelse med" i st f
"uppfyllande av".

Vänliga hälsningar

Clas Thorén
Clas Thorén Consulting
Knalleborgsvägen 8E
178 35 Ekerö
Received on Monday, 23 May 2011 11:42:30 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:36:01 UTC