W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-fi@w3.org > February 2011

WCAG 2.0: Suomenkielisen käännöksen hyväksyminen/ Approval of the Finnish translation

From: Ossi Nykänen <ossi.nykanen@tut.fi>
Date: Wed, 02 Feb 2011 14:11:20 +0200
Message-ID: <4D4949E8.2040701@tut.fi>
To: public-auth-trans-fi@w3.org
Hei,

(Please find the English version below.)

Korjatun virallisen käännösehdotuksen arviointikierros on nyt suoritettu.

Korjatun käännösehdotuksen hyväksyi 21 kommentointityöhön lupautunutta 
organisaatiota. Yksikään organisaatio ei vastustanut hyväksyntää.

Käännöksen hyväksyneet organisaatiot ovat:

Aalto yliopiston IT -palvelukeskus
Aalto yliopiston taideteollinen korkeakoulu
Adage Oy
Vanhustyön keskusliitto ry
Kirkon tiedotuskeskus
Kehitysvammaliitto ry
Eläketurvakeskus
Kuulonhuoltoliitto
Näkövammaisten keskusliitto
Haglund Networks Oy
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Itella Oyj
KELA – Kansaneläkelaitos
Keskuspuiston ammatiopisto, Arlan toimipaikka
Eduskunnan kirjasto
Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry - MetSta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Saavutettava.fi
Helsingin yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Turun yliopisto

Em. organisaatiot voidaan intuitiivisesti luokitella mm. seuraavasti: 
opetus- ja tutkimus (6), saavutettavuutta edistävä organisaatio (5), 
julkishallinto (5), liiketoiminta (4), valtionkirkko (1).

Käännösprosessi perustui organisaatioiden vapaaehtoisuuteen ja 
kommentointityöhön osallistuneiden henkilöiden aktiivisuuteen. Koko 
käännösprosessin aikana käännöksestä kirjattiin ja käsiteltiin käännöstä 
johtaneen organisaation toimesta kaikkiaan 275 täsmennystä (CAT1) ja 10 
pientä huomautusta (CAT2).

Ystävällisin terveisin,

Ossi Nykänen

...

Dear all,

The approval period of the second version of the WCAG 2.0 translated 
into Finnish, has now been completed.

As a result, the second CAT was approved by 21 organisations that 
initially accepted our invitation to join the translation process as 
reviewers. None of the organisations objected.

The organisations that accepted the translation are the following:

IT Services of Aalto University
Aalto University School of Art and Design
Adage Oy
The Central Union for the Welfare of the Aged
The Church Communications Centre / The Web communication Unit
The Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities 
(FAIDD)
The Finnish Centre for Pensions
The Finnish Federation of Hard of Hearing (FFHOH)
Finnish Federation of the Visually Impaired (FFVI)
Haglund Networks Oy
The Housing Finance and Development Centre of Finland
Itella Oyj
Kela – The Social Insurance Institution of Finland
Keskuspuisto Vocational College
The Library of Parliament
Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry - MetSta
National Institute for Health and Welfare (THL)
Saavutettava.fi
University of Helsinki
University of Jyväskylä
University of Turku

These might be intuitively classified, e.g., as follows: research and 
education organisations (6), associations promoting accessibility (5), 
public administration (5), enterprises (4), national church (1).

The translation process was based on the organisations' voluntary 
participation and the activity of the individual reviewers. During the 
entire translation process we (the LTO) analysed total 275 review notes 
(CAT1) and 10 minor comments (CAT2).

Best regards,

Ossi Nykänen


-- 
Ossi Nykänen, Adjunct Professor, Dr.Tech. Tel  +358 40 849 0730
Tampere University of Technology      Fax  +358 3 3115 3549
Institute of Mathematics, HLab
http://matriisi.ee.tut.fi/hypermedia/en/  ossi.nykanen@tut.fi
P.O. Box 553, FIN-33101 Tampere, Finland
W3C Finnish Office, http://www.w3c.tut.fi ossi@w3.org
-- 
ossi.nykanen@iki.fi, http://www.iki.fi/ossi.nykanen/
Received on Wednesday, 2 February 2011 12:12:28 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:37:20 UTC