W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > November 2010

Re: Traducció WCAG

From: Web Content Accessibility Guidelines <wcag.cat@ub.edu>
Date: Fri, 26 Nov 2010 11:43:46 +0100
Message-id: <20101126114346.194034aszfomh9b6@webmail.ub.edu>
To: public-auth-trans-ca@w3.org


----- Missatge reenviat de mail@funcaragol.org -----
  Data: Thu, 25 Nov 2010 19:45:15 +0100
   De: Fundació de Cecs Manel Caragol <mail@funcaragol.org>
 Tema: Re: Traducció WCAG
  Per a: Web Content Accessibility Guidelines <wcag.cat@ub.edu>

Hola,

a continuació pasem a donar-ho's el OK sobre la guia de w3c, que 
efectivament es correcte.
peró, hem detectat un petit error, als punts referents al captcha, per 
exemple el 1.4.7.
els captches, ara per ara, tenen una veu semblant a una llauna. a mes 
a mes, tenen soroll de fons, que s'entremeçclen amb la veu i no 
permeten escriurel's.
 Seria cuestió d'eliminar aquest soroll de fons i col·locar una veu 
mes clara, o bé, baixar fins al minim possible aquest soroll de fons.

Fran.
Received on Friday, 26 November 2010 10:41:29 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:02 UTC