W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > November 2010

Fwd: Re: Traducció WACG 2.0

From: Web Content Accessibility Guidelines <wcag.cat@ub.edu>
Date: Tue, 30 Nov 2010 12:59:13 +0100
Message-id: <20101130125913.37872xwr3j0v42z5@webmail.ub.edu>
To: public-auth-trans-ca@w3.org
teniu el nostre vist i plau, i felicitats per la feina feta


Imma Alemany
Consultora de Projectes d'Accessibilitat
Fundació Desenvolupament Comunitari
La Fàbrica del Sol
Pg. Salvat Papasseit, 1, 1r pis
08003 Barcelona
93 268 04 77
Received on Tuesday, 30 November 2010 11:54:04 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:02 UTC