W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > September 2009

Acceptant la traducció

From: MIREIA ISABEL RIBERA TURRO <ribera@ub.edu>
Date: Mon, 21 Sep 2009 22:07:53 +0200
To: public-auth-trans-ca@w3.org
Message-id: <1253563673.4ab7dd19b3678@webmail6.ub.edu>
Reenvio un missatge de part de la ONCE, per problemes amb la llista.


De: Moese Ruiz, Santiago
Enviado el: lunes, 21 de septiembre de 2009 17:26
Para: 'public-auth-trans-ca@w3.org'
CC: Luna Santana, Mª Dolores
Asunto: Acceptant la traducció

Benvolgugs,

Tal com se m'ha demanat des de l'ONCE, entitat on treballo com a instructor en
tiflotecnologia, he revisat els diversos esborranys dels documents sobre la
traducció dels WCAG al català. He de dir que em sembla un text molt acurat, molt
clar i que no incorre en cap inexactitud pel que fa a la nomenclatura de termes
referents a la discapacitat visual.

Crec sincerament que el text pot anar definitivament endavant.

Una salutació molt cordial


Santi Moese
Instructor en tiflotecnologia de la Delegació Territorial de l'ONCE a Catalunya-------------------------------------------------
This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/
Received on Monday, 21 September 2009 20:08:40 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:02 UTC