W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > October 2006

Resposta a la revisió del SIDAR per part de TERMCAT

From: LTO WCAG translation to Catalan <wcag.cat@ub.edu>
Date: Mon, 30 Oct 2006 14:01:40 +0100
Message-ID: <4545F7B4.4080908@ub.edu>
To: public-auth-trans-ca@w3.org
CC: FONTOVA i HUGAS Glňria <gfontova@termcat.cat>
A petició del Termcat us envio la revisió que ells han fet sobre les 
propostes de canvi del SIDAR.

Cordialment,

LTO.
Received on Monday, 30 October 2006 13:02:32 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:01 UTC