W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > October 2006

Comentaris a la traducció per part de SIDAR

From: LTO WCAG translation to Catalan <wcag.cat@ub.edu>
Date: Fri, 20 Oct 2006 17:21:41 +0200
Message-ID: <4538E985.3070509@ub.edu>
To: public-auth-trans-ca@w3.org
Envio en adjunt dos documents:

- l'original de la revisió del SIDAR original i que s'ha de visualitzar 
amb Mozilla i instal.lant una extensió: 
http://amb.vis.ne.jp/mozilla/scrapbook/

- un document Word amb un resum fet per la LTO dels canvis proposats per 
SIDAR. Els canvis estan ordenats en l'ordre seqüencial del document 
original, però evidentment n'hi ha alguns que afecten a més d'un lloc i 
  només s'han citat un cop.

Cordialment,

Mireia Ribera
LTO


Received on Friday, 20 October 2006 15:19:40 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:01 UTC