W3C home > Mailing lists > Public > www-xsl-fo@w3.org > June 2003

Re: huidziekte

From: Webmaster <webmaster@huidarts.com>
Date: Tue, 17 Jun 2003 22:49:39 +0200
To: www-xsl-fo@w3.org
Message-id: <3EEF7EE3.1040202@huidarts.com>

  Specifieke en gedetailleeerde informatie over huidaandoeningen, SOA, 
allergien en de corresponderende behandelingsmethodieken, geschreven en 
geselecteerd onder regie van gerenomeerde Nederlandse huidartsen.
Zie ook: http://www.huidarts.com
Received on Tuesday, 17 June 2003 16:56:41 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 20:58:27 UTC