W3C home > Mailing lists > Public > www-webdav-dasl@w3.org > April to June 2001

huidziekte

From: Rita de Groot <R.deGroot@hetnet.nl>
Date: Thu, 5 Apr 2001 10:35:23 +0200
Message-Id: <200104050903.FAA23447@tux.w3.org>
To: <www-webdav-dasl@w3.org>
Vijf jaar voordat deze foto's werden genomen werd bij mij diagnose 
reumatische artritis gesteld en als zodanig ook behandeld. Niets hielp. 
Toen de ziekte zich zo manifesteerde zoals u hieronder kunt zien..........
http://www.naardedokter.com/testimonials/sys_lup_eryth.htm
Received on Thursday, 5 April 2001 05:03:41 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 20:22:42 UTC