W3C home > Mailing lists > Public > www-voice@w3.org > July to September 2001

[www-voice] <none>

From: <miroslav.pechacek@cit.cz>
Date: 24 Jul 2001 09:29:06 -0000
Message-ID: <20010724092906.7735.qmail@mail.fatboy.cz>
To: www-voice@w3.org
unsubscribe

---
Tento email odeslal AnyMail http://anymail.d2.cz
AnyMail je emailový klient s www rozhraním.
S AnyMailem můžete prohlížet emaily:
 1/ ve schránce na freemailových serverech (seznam.cz, atlas.cz, email.cz, centrum.cz atd.)
 2/ ve schránce ve Vaší práci
 3/ ve schránce u Vašeho poskytovatele připojení k Internetu
Received on Tuesday, 24 July 2001 05:32:44 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 21:07:35 UTC