W3C home > Mailing lists > Public > www-validator@w3.org > November 2004

[VE][108] Error Message Feedback

From: Lótherienth <lotherienth@roda-sp.sk>
Date: Sun, 14 Nov 2004 19:39:02 +0100
To: <www-validator@w3.org>
Message-ID: <E1CTPDi-0007s9-KO@frink.w3.org>
Hi, please, how can i replace it?

 

S pozdravom, 


-- 
Odchádzajúca správa neobsahuje vírusy.
SkontrolovanÚ Antivírusovým systémom AVG.
Verzia: 7.0.289 / Vírusová databáza: 265.2.2 - dátum vydania: 12. 11. 2004
 
    


image001.gif
(image/gif attachment: image001.gif)

Received on Sunday, 14 November 2004 19:48:39 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 1 March 2016 14:17:43 UTC