W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > March 2011

(wrong string) ás

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Fri, 11 Mar 2011 18:06:29 +0000
Message-Id: <E1Py6jN-0005qh-BO@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1639:6d4eebd51956
tag:     tip
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Fri Mar 11 13:05:34 2011 -0500
files:    WebContent/WEB-INF/languages/gl.properties
description:
Translation in Galician submitted by Tomás


diff -r 3b4b357f2d56 -r 6d4eebd51956 WebContent/WEB-INF/languages/gl.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/gl.properties	Thu Mar 10 13:10:08 2011 -0500
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/gl.properties	Fri Mar 11 13:05:34 2011 -0500
@@ -1,91 +1,93 @@
-#Submitted by vifito <vifito@vifito.eu>
-#Wed Jul 28 11:56:53 UTC 2010
-anchor_message=Ligazón directa a esta mensaxe
-anchor_observation=Ligazóns directa a estes resultados
-anchor_uri=Ligazón directa a este URI
-column_token=Columna\:
-context_token=Contexto\:
-contexts_hide=Pregar contextos
-contexts_show=%1 máis...
-direct_link_label=Ligazón directa
-direct_link_title_1=Revalidar este documento sobre o verificador do sitio web
-direct_link_title_2=Ligazón ao verificador do sitio web
-documentation=Documentación
-documentation_title=Documentación sobre este servizo e o seu software
-donation_program=Programa de Doazón aos Validadores
-download=Descargar
-download_title=Descargar o fonte para este servizo
-error_label=Erros
-extra_options=Opcións avanzadas
-feedback=Retroalimentación
-feedback_title=Envíanos as túas suxestións e informe de erros a lista pública de desenvolvemento
-file_token=Ficheiro\:
-info_label=Info
-instruction-by-input=Insire o documento que desexas validar
-instruction-by-upload=Escolle o documento que desexas validar
-instruction-by-uri=Insire o URI dun documento que desexas validar
-legend-by-input=Validar por entrada directa
-legend-by-upload=Validar por ficheiro subido
-legend-by-uri=Validar por URI
-line_token=Liña\:
-local_file_label=Ficheiro local\:
-location=Localización
-message_connect_exception=O URI enviado non se atopa. Verifícao e téntao de novo.
-message_document_not_found=O documento especificado non existe.
-message_empty_direct_input=Debes inserir un documento a validar.
-message_empty_uploaded_file=O ficheiro subido está baleiro.
-message_empty_uri=Debes inserir o URI a validar.
-message_incomplete_language=Esta tradución está incompleta. ${message_translation}
-message_input_changed="%1" non soporta o método de entrada %2. Unicorn adaptou a petición automaticamente, pero os resultados desta proba poderían ser inexactos.
-message_input_changed_long=Algunhas cabeceiras HTTP puideron perderse ou mudar e o verificador poida que non sexa capaz de seguir as ligazóns no teu documento.
-message_invalid_mime_type=O tipo MIME especificado (%1) non é válido.
-message_invalid_url_syntax=O URI especificado non é válido\: "%1".
-message_local_address_provided=Enderezos IP locais están prohibidos na configuración de Unicorn. Por favor use un enderezo público\:
-message_mail=O informe está sendo enviado a\: %1.
-message_mail_date=Verificación executado o %1.
-message_missing_email=Ningún enderezo de correo-e especificado.
-message_missing_mime_type=O tipo MIME do teu documento está sen especificar.
-message_no_observation_done=Sen resultado que amosar.
-message_no_referer=A túa petición non ten unha cabeceira HTTP Referer.
-message_no_task=Ningunha tarefa especificada. Unicorn empregou a tarefa por defecto\: "%1".
-message_no_uploaded_file=Debes subir un ficheiro.
-message_not_found_mime_type=O tipo MIME do teu documento non pode ser adiviñado.
-message_nothing_to_validate=Ningún documento enviado.
-message_observer_connect_exception="%1" é inacanzable.
-message_observer_internal_error="%1" informou dun erro interno. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
-message_observer_not_found=A petición a "%1" resultou nun <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Not Found) HTTP error</a>.
-message_observer_read_timeout="%1" non devolveu o tempo de resposta.
-message_response_invalid_schema="%1" empregou un formato de resposta non soportado.
-message_response_validation_error="%1" devolveu unha resposta non válida.
-message_ssl_warning=O certificado SSL deste documento non é válido. Vexa que algúns validadores non soportan certificados SSL non válidos e informarán dos erros.
-message_translation=Axúdanos a <a href\="./translations%2">traducir Unicorn</a> no teu idioma.
-message_unauthorized_access=O URI especificado require de autenticación.
-message_unavailable_language=Unicorn non está dispoñible no teu idioma preferido (%1). ${message_translation}
-message_unavailable_requested_language=Unicorn non está dispoñible no idioma que ti solicitaches (%1). ${message_translation}
-message_unknown_host=Host descoñecido\: %1.
-message_unknown_task=Tarefa descoñecido\: "%1". Unicorn empregará a tarefa por defecto\: "%2".
-message_unsupported_mime_type=O tipo MIME do teu documento (%1) non está soportado por esta tarefa.
-message_unsupported_protocol=O servizo en liña solo soporta URIs "http\:" e "https\:"; o esquema "%1\:" non está soportado.
-result_for=Resultado para %1
-result_for_upload=Resultado para o documento que enviaches
-select-a-task=Selecciona a tarefa
-simple_options=Opcións
-stack_trace_text=Ocurriu un erro crítico. Debaixo esta a traza da pila de Unicorn, por favor copiaa e <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">envía un informe de erro</a> para axudar a solucionar o problema.
-submit=Verificar
-submit_title=Enviar ficheiro para validación
-submitted_file=Documento enviado
-task_label=Tarefa\:
-test_fail=Este documento non para o test\: %1
-test_ok=Este documento pasou o test\: %1
-test_undef=Resultados para o test\: %1
-translations=Traducións
-translations_title=Axúdanos a traducir Unicorn
-unicorn_subtitle=Mellorar a calidade da Web
-unicorn_title=W3C's Unified Validator
-uri_label=Enderezo\:
-uri_title=Enderezo da páxina a validar
-uri_token=URI\:
-validate-by-input=Por entrada directa
-validate-by-upload=Por ficheiro subido
-validate-by-uri=Por URI
-warning_label=Avisos
+#Last submission by Tomás
+#Fri Mar 11 13:34:39 UTC 2011
+anchor_message=Ligazón directa a esta mensaxe
+anchor_observation=Ligazóns directa a estes resultados
+anchor_uri=Ligazón directa a este URI
+column_token=Columna\:
+context_token=Contexto\:
+contexts_hide=Pregar contextos
+contexts_show=%1 máis...
+direct_link_label=Ligazón directa
+direct_link_title_1=Revalidar este documento sobre o verificador do sitio web
+direct_link_title_2=Ligazón ao verificador do sitio web
+documentation=Documentación
+documentation_title=Documentación sobre este servizo e o seu software
+donation_program=Programa de Doazón aos Validadores
+download=Descargar
+download_title=Descargar o fonte para este servizo
+error_label=Erros
+extra_options=Opcións avanzadas
+feedback=Retroalimentación
+feedback_title=Envíanos as túas suxestións e informe de erros a lista pública de desenvolvemento
+file_token=Ficheiro\:
+info_label=Info
+instruction-by-input=Insire o documento que desexas validar
+instruction-by-upload=Escolle o documento que desexas validar
+instruction-by-uri=Insire o URI dun documento que desexas validar
+legend-by-input=Validar por entrada directa
+legend-by-upload=Validar por ficheiro subido
+legend-by-uri=Validar por URI
+line_token=Liña\:
+local_file_label=Ficheiro local\:
+location=Localización
+message_connect_exception=O URI enviado non se atopa. Verifícao e téntao de novo.
+message_document_not_found=O documento especificado non existe.
+message_empty_direct_input=Debes inserir un documento a validar.
+message_empty_uploaded_file=O ficheiro subido está baleiro.
+message_empty_uri=Debes inserir o URI a validar.
+message_incomplete_language=Esta tradución está incompleta. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" non soporta o método de entrada %2. Unicorn adaptou a petición automaticamente, pero os resultados desta proba poderían ser inexactos.
+message_input_changed_long=Algunhas cabeceiras HTTP puideron perderse ou mudar e o verificador poida que non sexa capaz de seguir as ligazóns no teu documento.
+message_internal_error=Unicorn atopou un erro interno e avisará automaticamente aos administradores. Desculpas polos inconvintes.
+message_invalid_mime_type=O tipo MIME especificado (%1) non é válido.
+message_invalid_url_syntax=O URI especificado non é válido\: "%1".
+message_local_address_provided=Enderezos IP locais están prohibidos na configuración de Unicorn. Por favor use un enderezo público\:
+message_mail=O informe está sendo enviado a\: %1.
+message_mail_date=Verificación executado o %1.
+message_missing_email=Ningún enderezo de correo-e especificado.
+message_missing_mime_type=O tipo MIME do teu documento está sen especificar.
+message_no_observation_done=Sen resultado que amosar.
+message_no_referer=A túa petición non ten unha cabeceira HTTP Referer.
+message_no_task=Ningunha tarefa especificada. Unicorn empregou a tarefa por defecto\: "%1".
+message_no_uploaded_file=Debes subir un ficheiro.
+message_not_found_mime_type=O tipo MIME do teu documento non pode ser adiviñado.
+message_nothing_to_validate=Ningún documento enviado.
+message_observer_connect_exception="%1" é inacanzable.
+message_observer_internal_error="%1" informou dun erro interno. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=A petición a "%1" resultou nun <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Not Found) HTTP error</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" non devolveu o tempo de resposta.
+message_response_invalid_schema="%1" empregou un formato de resposta non soportado.
+message_response_validation_error="%1" devolveu unha resposta non válida.
+message_ssl_warning=O certificado SSL deste documento non é válido. Vexa que algúns validadores non soportan certificados SSL non válidos e informarán dos erros.
+message_translation=Axúdanos a <a href\="./translations%2">traducir Unicorn</a> no teu idioma.
+message_unauthorized_access=O URI especificado require de autenticación.
+message_unavailable_language=Unicorn non está dispoñible no teu idioma preferido (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn non está dispoñible no idioma que ti solicitaches (%1). ${message_translation}
+message_unknown_host=Host descoñecido\: %1.
+message_unknown_task=Tarefa descoñecido\: "%1". Unicorn empregará a tarefa por defecto\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=O tipo MIME do teu documento (%1) non está soportado por esta tarefa.
+message_unsupported_protocol=O servizo en liña solo soporta URIs "http\:" e "https\:"; o esquema "%1\:" non está soportado.
+options=Opcións
+result_for=Resultado para %1
+result_for_upload=Resultado para o documento que enviaches
+select-a-task=Selecciona a tarefa
+simple_options=Opcións
+stack_trace_text=Ocurriu un erro crítico. Debaixo esta a traza da pila de Unicorn, por favor copiaa e <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">envía un informe de erro</a> para axudar a solucionar o problema.
+submit=Verificar
+submit_title=Enviar ficheiro para validación
+submitted_file=Documento enviado
+task_label=Tarefa\:
+test_fail=Este documento non para o test\: %1
+test_ok=Este documento pasou o test\: %1
+test_undef=Resultados para o test\: %1
+translations=Traducións
+translations_title=Axúdanos a traducir Unicorn
+unicorn_subtitle=Mellorar a calidade da Web
+unicorn_title=W3C's Unified Validator
+uri_label=Enderezo\:
+uri_title=Enderezo da páxina a validar
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Por entrada directa
+validate-by-upload=Por ficheiro subido
+validate-by-uri=Por URI
+warning_label=Avisos
Received on Friday, 11 March 2011 18:06:31 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:45 UTC