W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > July 2010

unicorn commit: Submitter: Zintis Zilbers <zintis.zilbers@gmail.com>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Thu, 29 Jul 2010 17:14:23 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1OeWgZ-0005So-Nn@blinky.w3.org>
changeset:  1389:5ec33271856b
tag:     tip
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Thu Jul 29 13:11:35 2010 -0400
files:    WebContent/WEB-INF/languages/lv.properties
description:
Submitter: Zintis Zilbers <zintis.zilbers@gmail.com>


diff -r 4c119dc1ae4a -r 5ec33271856b WebContent/WEB-INF/languages/lv.properties
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/lv.properties	Thu Jul 29 13:11:35 2010 -0400
@@ -0,0 +1,32 @@
+#Submitted by Zintis Zilbers <zintis.zilbers@gmail.com>
+#Thu Jul 29 15:00:17 UTC 2010
+column_token=Kolonna\:
+direct_link_label=Tiešā saite
+documentation=Dokumentācija
+download=Lejupielādēt
+error_label=Kļūdas
+extra_options=Padziļinātie iestatījumi
+feedback=Atsauksmes
+file_token=Datne\:
+info_label=Informācija
+line_token=Rinda\:
+local_file_label=Lokālā datne\:
+location=Atrašanās vieta
+message_document_not_found=Norādītais dokuments neeksistē
+message_empty_direct_input=Ievadiet dokumentu, lai pārbaudītu
+message_empty_uploaded_file=Augšuplādētā datne ir tukša
+message_missing_email=Nav norādīta e-pasta adrese.
+message_observer_connect_exception="%1" nav sasniedzams
+result_for_upload=Jūsu pievienotā dokumenta rezultāts
+select-a-task=Izvēlieties darbību
+simple_options=Iestatījumi
+submit=Pārbaudīt
+submitted_file=Pievienotais dokuments
+test_fail=Šis dokuments nav izturējis pārbaudi\: %1
+test_ok=Šis dokuments ir izturējis pārbaudi\: %1
+test_undef=Testa rezultāti\: %1
+translations=Tulkojumi
+translations_title=Palīdzi mums iztulkot Unicorn
+unicorn_subtitle=Uzlabo globālā tīmekļa kvalitāti.
+uri_label=Adrese\:
+warning_label=Brīdinājumi
Received on Thursday, 29 July 2010 17:14:25 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:43 UTC