W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > July 2010

(wrong string) à <ramon.vilar@gmail.com>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Wed, 28 Jul 2010 09:54:14 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1Oe3L4-0001sL-Ed@blinky.w3.org>
changeset:  1373:f959e03c4f05
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Wed Jul 28 11:49:57 2010 +0200
files:    WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties
description:
Submitter: Ramon Vilar Gavaldà <ramon.vilar@gmail.com>


diff -r 00552a2afe99 -r f959e03c4f05 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties	Wed Jul 28 11:44:24 2010 +0200
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/ca.tasklist.properties	Wed Jul 28 11:49:57 2010 +0200
@@ -1,18 +1,24 @@
 #Submitted by Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.cat>
 #Wed Jul 28 06:38:04 UTC 2010
-conformance=Comprovació general del compliment
-conformance.description=Realitza tantes comprovacions com sigui possible
+conformance=Comprovació General de Comformitat
+conformance.description=Realitza tantes proves com sigui possible.
 custom=Tasca personalitzada
+custom.description=Et permet escollir quines comprovacions realitzar
+custom.param.usermedium=Medi CSS de l'usuari\:
 custom.param.warning=Nivell d'avisos del CSS\:
 feed=Validador de canals
-feed.description=Comprova la sintaxi dels canals Atom o RSS
-full-css=Validació del perfil de CSS
+feed.description=Comprova la sintaxis dels canals Atom i RSS.
+full-css=Validació de perfil CSS
+full-css.description=Comprova la validesa dels perfils CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 i CSS 3.
+mobileok=Validador de MobileOK
+mobileok.description=Comprova la usabilitat mòbil
 param.profile=Perfil CSS\:
+param.profile.atsc-tv=Perfil ATSC TV
 param.profile.css1=CSS Nivell 1
 param.profile.css2=CSS Nivell 2
 param.profile.css21=CSS Nivell 2.1
 param.profile.css3=CSS Nivell 3
-param.profile.mobile=Mòvil
+param.profile.mobile=Mòbil
 param.profile.svg=SVG
 param.profile.svgbasic=SVG Bàsic
 param.profile.svgtiny=SVG Tiny
@@ -22,9 +28,13 @@
 param.tests.css-validator=CSS
 param.tests.feed=RSS/Atom
 param.tests.markup-validator=(X)HTML
-param.usermedium.all=Tot (all)
-param.usermedium.aural=Aural (aural)
+param.tests.mobileok=Mobile OK
+param.usermedium=Medi de l'usuari\:
+param.usermedium.all=Tots (all)
+param.usermedium.aural=Auditiu (aural)
 param.usermedium.braille=Braille (braille)
+param.usermedium.embossed=Relleu (embossed)
+param.usermedium.handheld=Petits dispositius (handheld)
 param.usermedium.presentation=Presentació (presentation)
 param.usermedium.print=Impressió (print)
 param.usermedium.projection=Projecció (projection)
@@ -32,9 +42,9 @@
 param.usermedium.tty=TTY (tty)
 param.usermedium.tv=TV (tv)
 param.warning=Avisos\:
-param.warning.0=El més important
+param.warning.0=Les més importants
 param.warning.1=Informe normal
-param.warning.2=Tot
+param.warning.2=Totes
 param.warning.no=Sense avisos
-test=Tasca test
-test.description=Aquesta tasca permet als desenvolupadors fer un test de la sortida de l'Unicorn. Trameteu un fitxer de resposta de l'Unicorn i inspeccioneu-ne el resultat.
+test=Tasca de prova
+test.description=Aquesta tasca permet als desenvolupadors validar la seva sortida. Envieu un fitxer de resposta de l'Unicorn i mireu el resultat.
Received on Wednesday, 28 July 2010 09:54:16 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:43 UTC