W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > December 2010

unicorn commit: Swedish translation submitted by Christoffer

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Tue, 07 Dec 2010 18:54:11 +0000
Message-Id: <E1PQ2fz-0007O8-HO@mcbain.w3.org>
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
changeset:  1579:59e30f5608b5
user:    Jean-Guilhem Rouel <jean-gui@w3.org>
date:    Tue Dec 07 19:52:25 2010 +0100
files:    WebContent/WEB-INF/languages/sv.properties
description:
Swedish translation submitted by Christoffer


diff -r f1c8d8060645 -r 59e30f5608b5 WebContent/WEB-INF/languages/sv.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/sv.properties	Tue Dec 07 19:51:29 2010 +0100
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/sv.properties	Tue Dec 07 19:52:25 2010 +0100
@@ -1,91 +1,92 @@
-#Submitted by Olle Jonsson <olle.jonsson@gmail.com>
-#Tue Aug 03 12:11:20 UTC 2010
-anchor_message=Direktlänk till detta meddelande
-anchor_observation=Direktlänk till dessa resultat
-anchor_uri=Direktlänk till denna URI
-column_token=Kolumn\:
-context_token=Kontext\: 
-contexts_hide=Sammanlägg kontext 
-contexts_show=%1 mer...
-direct_link_label=Direktlänk
-direct_link_title_1=Granska detta dokument igen på granskarens webbplats 
-direct_link_title_2=Länk till denna granskningswebbplats 
-documentation=Dokumentation
-documentation_title=Dokumentation om denna tjänst och programvaran som gör den möjlig
-donation_program=Donationsprogram för stöd av granskare
-download=Ladda ner
-download_title=Ladda ner källan till den här tjänsten
-error_label=Fel
-extra_options=Avancerade alternativ
-feedback=Respons
-feedback_title=Skicka in dina synpunkter och felrapporter på den öppna epostlistan 
-file_token=Fil\:
-info_label=Info
-instruction-by-input=Skriv in dokumentet som du vill granska
-instruction-by-upload=Välj dokumenetet som du vill granska
-instruction-by-uri=Skriv in URI-adressen till dokumentet du vill granska
-legend-by-input=Validera genom direkt inmatning
-legend-by-upload=Validera genom filuppladdning
-legend-by-uri=Validera genom en URI-adress
-line_token=Rad\:
-local_file_label=Lokal fil\:
-location=Plats
-message_connect_exception=Adressen du angav verkar vara omöjlig att nå. Verifiera den och prova igen.
-message_document_not_found=Det specifierade dokumentet existerar inte.
-message_empty_direct_input=Du måste skriva in ett dokument att granska.
-message_empty_uploaded_file=Den uppladdade filen är tom.
-message_empty_uri=Du måste skriva in en URI att granska.
-message_incomplete_language=Den här översättningen är inte komplett. ${message_translation}
-message_input_changed="%1" stödjer inte inmatningsmetoden "%2". Unicorn har automatiskt omvandlat din förfrågan, men granskarens resultat kan vara felaktiga.
-message_input_changed_long=Vissa HTTP-rubriker kan ha gått förlorade eller förändrats så att granskaren kanske inte kan följa länkarna i ditt dokument.
-message_invalid_mime_type=Den specifierade MIME-typen (%1) är ogiltig.
-message_invalid_url_syntax=Den specifierade URI-adressen är ogiltig\: "%1".
-message_local_address_provided=Lokala IP-adresser är ej tillåtna enligt Unicorns konfiguration. Var vänlig använd en publik adress.
-message_mail=Rapporten skickas till\: %1.
-message_mail_date=Granskare utförde %1.
-message_missing_email=Ingen e-mail adress specifierad.
-message_missing_mime_type=Ditt dokuments MIME-typ är ospecifierad.
-message_no_observation_done=Det finns inget resultat att visa.
-message_no_referer=Din förfrågan saknar HTTP-rubriken "Referer".
-message_no_task=Ingen uppgift angiven\: Unicorn utförde standarduppgiften\: "%1".
-message_no_uploaded_file=Du måste ladda upp en fil.
-message_not_found_mime_type=Ditt dokuments MIME-typ kunde inte fastställas.
-message_nothing_to_validate=Inget dokument har skickats.
-message_observer_connect_exception="%1" går inte att nå.
-message_observer_internal_error="%1" rapporterade ett internet fel. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
-message_observer_not_found=Hämtningen av "%1" resulterade i ett <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Hittades ej) HTTP fel</a>.
-message_observer_read_timeout="%1" svarade inte i tid.
-message_response_invalid_schema="%1" svarade med ett format som inte stödjs.
-message_response_validation_error="%1" gav ett ogiltigt svar.
-message_ssl_warning=SSL-certifikatet för detta dokument är inte giltigt. Observera att vissa validatorer kanske inte stödjer ogiltiga SSL-certifikat utan kommer att rapportera felaktigheter.
-message_translation=Hjälp oss att <a href\="./translations%2">översätta Unicorn</a> till ditt modersmål.
-message_unauthorized_access=Den angivna URI\:n kräver autentisering.
-message_unavailable_language=Unicorn finns inte tillgänglig i ditt önskade språk (%1). ${message_translation}
-message_unavailable_requested_language=Unicorn finns inte tillgänglig i det språk (%1) du begärde. ${message_translation}
-message_unknown_host=Okänd värddator\: %1. 
-message_unknown_task=Okänd uppgift "%1"\: Unicorn utförde standarduppgiften\: "%2".
-message_unsupported_mime_type=Mime-typen för ditt dokument (%1) stöds inte av denna uppgift.
-message_unsupported_protocol=Onlinetjänsten stöder endast URI\:er som börjar med "http\:" och "https\:"; URI-schemat "%1" stöds ej.
-result_for=Resultat för %1
-result_for_upload=Resultat för dokumentet som du skickade in
-select-a-task=Välj en uppgift
-simple_options=Alternativ
-stack_trace_text=Ett allvarligt fel har uppträtt. Nedan följer en stackdump från Unicorn. Var vänlig kopiera denna och <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">skicka in en felrapport </a> för att hjälpa oss lösa detta problem.
-submit=Granska
-submit_title=Skicka in filen för validering
-submitted_file=Inskickat dokument
-task_label=Uppgift\:
-test_fail=Det här dokumentet har inte klarat testet\: %1
-test_ok=Det här dokumentet har klarat testet\: %1
-test_undef=Resultat för testet\: %1
-translations=Översättningar
-translations_title=Hjälp oss att översätta Unicorn
-unicorn_subtitle=Öka webbens kvalité
-unicorn_title=W3C\:s enhetliga validerare
-uri_label=Adress\:
-uri_title=Adressen till sidan som ska valideras
-uri_token=URI\:
-validate-by-input=Genom direkt inmatning
-validate-by-upload=Genom filuppladdning
-validate-by-uri=Genom URI
-warning_label=Varningar
+#Last submission by Christoffer
+#Mon Dec 06 07:56:50 UTC 2010
+anchor_message=Direktlänk till detta meddelande
+anchor_observation=Direktlänk till dessa resultat
+anchor_uri=Direktlänk till denna URI
+column_token=Kolumn\:
+context_token=Kontext\: 
+contexts_hide=Sammanlägg kontext 
+contexts_show=%1 mer...
+direct_link_label=Direktlänk
+direct_link_title_1=Granska detta dokument igen på granskarens webbplats 
+direct_link_title_2=Länk till denna granskningswebbplats 
+documentation=Dokumentation
+documentation_title=Dokumentation om denna tjänst och programvaran som gör den möjlig
+donation_program=Donationsprogram för stöd av granskare
+download=Ladda ner
+download_title=Ladda ner källan till den här tjänsten
+error_label=Fel
+extra_options=Avancerade alternativ
+feedback=Respons
+feedback_title=Skicka in dina synpunkter och felrapporter på den öppna epostlistan 
+file_token=Fil\:
+info_label=Info
+instruction-by-input=Skriv in dokumentet som du vill granska
+instruction-by-upload=Välj dokumenetet som du vill granska
+instruction-by-uri=Skriv in URI-adressen till dokumentet du vill granska
+legend-by-input=Validera genom direkt inmatning
+legend-by-upload=Validera genom filuppladdning
+legend-by-uri=Validera genom en URI-adress
+line_token=Rad\:
+local_file_label=Lokal fil\:
+location=Plats
+message_connect_exception=Adressen du angav verkar vara omöjlig att nå. Verifiera den och prova igen.
+message_document_not_found=Det specifierade dokumentet existerar inte.
+message_empty_direct_input=Du måste skriva in ett dokument att granska.
+message_empty_uploaded_file=Den uppladdade filen är tom.
+message_empty_uri=Du måste skriva in en URI att granska.
+message_incomplete_language=Den här översättningen är inte komplett. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" stödjer inte inmatningsmetoden "%2". Unicorn har automatiskt omvandlat din förfrågan, men granskarens resultat kan vara felaktiga.
+message_input_changed_long=Vissa HTTP-rubriker kan ha gått förlorade eller förändrats så att granskaren kanske inte kan följa länkarna i ditt dokument.
+message_invalid_mime_type=Den specifierade MIME-typen (%1) är ogiltig.
+message_invalid_url_syntax=Den specifierade URI-adressen är ogiltig\: "%1".
+message_local_address_provided=Lokala IP-adresser är ej tillåtna enligt Unicorns konfiguration. Var vänlig använd en publik adress.
+message_mail=Rapporten skickas till\: %1.
+message_mail_date=Granskare utförde %1.
+message_missing_email=Ingen e-mail adress specifierad.
+message_missing_mime_type=Ditt dokuments MIME-typ är ospecifierad.
+message_no_observation_done=Det finns inget resultat att visa.
+message_no_referer=Din förfrågan saknar HTTP-rubriken "Referer".
+message_no_task=Ingen uppgift angiven\: Unicorn utförde standarduppgiften\: "%1".
+message_no_uploaded_file=Du måste ladda upp en fil.
+message_not_found_mime_type=Ditt dokuments MIME-typ kunde inte fastställas.
+message_nothing_to_validate=Inget dokument har skickats.
+message_observer_connect_exception="%1" går inte att nå.
+message_observer_internal_error="%1" rapporterade ett internet fel. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_not_found=Hämtningen av "%1" resulterade i ett <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Hittades ej) HTTP fel</a>.
+message_observer_read_timeout="%1" svarade inte i tid.
+message_response_invalid_schema="%1" svarade med ett format som inte stödjs.
+message_response_validation_error="%1" gav ett ogiltigt svar.
+message_ssl_warning=SSL-certifikatet för detta dokument är inte giltigt. Observera att vissa validatorer kanske inte stödjer ogiltiga SSL-certifikat utan kommer att rapportera felaktigheter.
+message_translation=Hjälp oss att <a href\="./translations%2">översätta Unicorn</a> till ditt modersmål.
+message_unauthorized_access=Den angivna URI\:n kräver autentisering.
+message_unavailable_language=Unicorn finns inte tillgänglig i ditt önskade språk (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn finns inte tillgänglig i det språk (%1) du begärde. ${message_translation}
+message_unknown_host=Okänd värddator\: %1. 
+message_unknown_task=Okänd uppgift "%1"\: Unicorn utförde standarduppgiften\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=Mime-typen för ditt dokument (%1) stöds inte av denna uppgift.
+message_unsupported_protocol=Onlinetjänsten stöder endast URI\:er som börjar med "http\:" och "https\:"; URI-schemat "%1" stöds ej.
+options=Alternativ
+result_for=Resultat för %1
+result_for_upload=Resultat för dokumentet som du skickade in
+select-a-task=Välj en uppgift
+simple_options=Alternativ
+stack_trace_text=Ett allvarligt fel har uppträtt. Nedan följer en stackdump från Unicorn. Var vänlig kopiera denna och <a href\="mailto\:public-qa-dev@w3.org">skicka in en felrapport </a> för att hjälpa oss lösa detta problem.
+submit=Granska
+submit_title=Skicka in filen för validering
+submitted_file=Inskickat dokument
+task_label=Uppgift\:
+test_fail=Det här dokumentet har inte klarat testet\: %1
+test_ok=Det här dokumentet har klarat testet\: %1
+test_undef=Resultat för testet\: %1
+translations=Översättningar
+translations_title=Hjälp oss att översätta Unicorn
+unicorn_subtitle=Öka webbens kvalité
+unicorn_title=W3C\:s enhetliga validerare
+uri_label=Adress\:
+uri_title=Adressen till sidan som ska valideras
+uri_token=URI\:
+validate-by-input=Genom direkt inmatning
+validate-by-upload=Genom filuppladdning
+validate-by-uri=Genom URI
+warning_label=Varningar
Received on Tuesday, 7 December 2010 18:54:16 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:44 UTC