W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > August 2010

unicorn commit: Submitter: Olle Jonsson <olle.jonsson@gmail.com>

From: Mercurial notifier <nobody@w3.org>
Date: Tue, 03 Aug 2010 15:38:30 +0000
To: Unicorn Updates <www-validator-cvs@w3.org>
Message-Id: <E1OgJZW-0008Re-Iq@blinky.w3.org>
changeset:  1422:8c6787eb18f7
user:    Thomas Gambet <tgambet@w3.org>
date:    Tue Aug 03 11:34:11 2010 -0400
files:    WebContent/WEB-INF/languages/sv.properties WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sv.tasklist.properties
description:
Submitter: Olle Jonsson <olle.jonsson@gmail.com>


diff -r 95b8993ebabe -r 8c6787eb18f7 WebContent/WEB-INF/languages/sv.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/sv.properties	Tue Aug 03 11:31:56 2010 -0400
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/sv.properties	Tue Aug 03 11:34:11 2010 -0400
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Submitted by Olle Olsson <olleo@w3.org>
-#Mon Jun 14 09:23:40 UTC 2010
+#Submitted by Olle Jonsson <olle.jonsson@gmail.com>
+#Tue Aug 03 12:11:20 UTC 2010
 anchor_message=Direktlänk till detta meddelande
 anchor_observation=Direktlänk till dessa resultat
 anchor_uri=Direktlänk till denna URI
@@ -40,6 +40,7 @@
 message_input_changed_long=Vissa HTTP-rubriker kan ha gått förlorade eller förändrats så att granskaren kanske inte kan följa länkarna i ditt dokument.
 message_invalid_mime_type=Den specifierade MIME-typen (%1) är ogiltig.
 message_invalid_url_syntax=Den specifierade URI-adressen är ogiltig\: "%1".
+message_local_address_provided=Lokala IP-adresser är ej tillåtna enligt Unicorns konfiguration. Var vänlig använd en publik adress.
 message_mail=Rapporten skickas till\: %1.
 message_mail_date=Granskare utförde %1.
 message_missing_email=Ingen e-mail adress specifierad.
@@ -51,7 +52,7 @@
 message_not_found_mime_type=Ditt dokuments MIME-typ kunde inte fastställas.
 message_nothing_to_validate=Inget dokument har skickats.
 message_observer_connect_exception="%1" går inte att nå.
-message_observer_internal_error="%1" rapporterade ett internet fel. <a href="%2">${direct_link_label}</a>.
+message_observer_internal_error="%1" rapporterade ett internet fel. <a href\="%2">${direct_link_label}</a>.
 message_observer_not_found=Hämtningen av "%1" resulterade i ett <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Hittades ej) HTTP fel</a>.
 message_observer_read_timeout="%1" svarade inte i tid.
 message_response_invalid_schema="%1" svarade med ett format som inte stödjs.
@@ -64,6 +65,7 @@
 message_unknown_host=Okänd värddator\: %1. 
 message_unknown_task=Okänd uppgift "%1"\: Unicorn utförde standarduppgiften\: "%2".
 message_unsupported_mime_type=Mime-typen för ditt dokument (%1) stöds inte av denna uppgift.
+message_unsupported_protocol=Onlinetjänsten stöder endast URI\:er som börjar med "http\:" och "https\:"; URI-schemat "%1" stöds ej.
 result_for=Resultat för %1
 result_for_upload=Resultat för dokumentet som du skickade in
 select-a-task=Välj en uppgift
@@ -78,6 +80,8 @@
 test_undef=Resultat för testet\: %1
 translations=Översättningar
 translations_title=Hjälp oss att översätta Unicorn
+unicorn_subtitle=Öka webbens kvalité
+unicorn_title=W3C\:s enhetliga validerare
 uri_label=Adress\:
 uri_title=Adressen till sidan som ska valideras
 uri_token=URI\:
diff -r 95b8993ebabe -r 8c6787eb18f7 WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sv.tasklist.properties
--- a/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sv.tasklist.properties	Tue Aug 03 11:31:56 2010 -0400
+++ b/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/sv.tasklist.properties	Tue Aug 03 11:34:11 2010 -0400
@@ -1,5 +1,5 @@
-#Submitted by Olle Olsson <olleo@w3.org>
-#Mon Jun 14 09:23:40 UTC 2010
+#Submitted by Olle Jonsson <olle.jonsson@gmail.com>
+#Tue Aug 03 12:11:20 UTC 2010
 conformance=Allmän konformitetskontroll
 conformance.description=Utför så många kontroller som möjligt. 
 custom=Användardefinierad granskning
@@ -8,10 +8,11 @@
 custom.param.warning=CSS Varningsnivå\:
 feed=Validerare av nyhetskanaler 
 feed.description=Kontrollerar syntax hos Atom- och RSS-kanaler 
+full-css=CSS Profile-validering
 full-css.description=Kontrollerar validiteten mot CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 och CSS 3 profilerna
-mobileok=Mobil OK Granskare
+mobileok=MobileOK-granskare
 mobileok.description=Granskar mobilvänlighet
-param.profile=CSS Profil\:
+param.profile=CSS-profil\:
 param.profile.atsc-tv=ATCS TV-profil
 param.profile.css1=CSS Nivå 1
 param.profile.css2=CSS Nivå 2
Received on Tuesday, 3 August 2010 15:38:31 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:43 UTC