W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > April 2010

2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages/tasks pl.tasklist.properties,1.1,1.2

From: Jean-Guilhem Rouel via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Fri, 23 Apr 2010 09:47:17 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1O5FTh-0006Ow-OZ@lionel-hutz.w3.org>
Update of /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages/tasks
In directory hutz:/tmp/cvs-serv24592

Modified Files:
	pl.tasklist.properties 
Log Message:
Submitter: Krzyszfof Jasiak <jasiakk@poczta.fm>


Index: pl.tasklist.properties
===================================================================
RCS file: /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages/tasks/pl.tasklist.properties,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -d -r1.1 -r1.2
--- pl.tasklist.properties	22 Apr 2010 16:04:20 -0000	1.1
+++ pl.tasklist.properties	23 Apr 2010 09:47:15 -0000	1.2
@@ -6,9 +6,9 @@
 conformance.description=Sprawdza wszystko co jest możliwe do wykonania.
 custom=Konfiguracja zadania
 custom.description=Wybierz zadanie do wykonania
-custom.param.usermedium=Wybierz medium CSS
+custom.param.usermedium=Medium CSS
 custom.param.warning=Poziom błędow CSS\:
-full-css=Pełna walidacja kodu CSS
+full-css=Pełna walidacja CSS
 full-css.description=Wybierz wersję kodu CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 bądź CSS 3
 mobileok=Sprzawdź dla urządzeń mobilnych
 mobileok.description=Sprawdza dostępność na urządzenia mobilne
@@ -29,19 +29,19 @@
 param.tests.markup-validator=(X)HTML
 param.tests.mobileok=Urządzenia mobilne OK
 param.usermedium=Nośnik\:
-param.usermedium.all=Wszystko
-param.usermedium.aural=Aural
+param.usermedium.all=Sprawdź wszystkie
+param.usermedium.aural=Dźwiękowe (aural)
 param.usermedium.braille=Braille
-param.usermedium.embossed=Embossed
-param.usermedium.handheld=Handheld
+param.usermedium.embossed=Wytłaczane (embossed)
+param.usermedium.handheld=Ręczne (handheld)
 param.usermedium.presentation=Prezentacja
 param.usermedium.print=Drukarka
 param.usermedium.projection=Projekcja
 param.usermedium.screen=Monitor
 param.usermedium.tty=TTY
 param.usermedium.tv=TV
-param.warning=Ostrzeżęnia\:
+param.warning=Ostrzeżenia\:
 param.warning.0=Najistotniejsze
-param.warning.1=Norlamny raport
-param.warning.2=Wszystko
-param.warning.no=Brak ostrzeżeń
+param.warning.1=Raport Standardowy
+param.warning.2=Wszystkie
+param.warning.no=Bez ostrzeżeń
Received on Friday, 23 April 2010 09:47:19 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:42 UTC