W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > April 2010

2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages sv.properties,1.4,1.5

From: Jean-Guilhem Rouel via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Tue, 06 Apr 2010 12:39:20 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1Nz83s-00065V-Ox@lionel-hutz.w3.org>
Update of /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages
In directory hutz:/tmp/cvs-serv23387

Modified Files:
	sv.properties 
Log Message:
Submitter: Nisse Engström <w3@luden.se>

Index: sv.properties
===================================================================
RCS file: /sources/public/2006/unicorn/WebContent/WEB-INF/languages/sv.properties,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -d -r1.4 -r1.5
--- sv.properties	20 Mar 2010 17:25:46 -0000	1.4
+++ sv.properties	6 Apr 2010 12:39:18 -0000	1.5
@@ -1,7 +1,7 @@
 #$Id$
 #
-#Submitted by Magne Andersson <magne.andersson@telia.com>
-#Wed Oct 28 02:14:45 UTC 2009
+#Submitted by Nisse Engström <w3@luden.se>
+#Fri Apr 02 22:27:14 UTC 2010
 anchor_message=Direktlänk till detta meddelande
 anchor_observation=Direktlänk till dessa resultat
 anchor_uri=Direktlänk till denna URI
@@ -20,6 +20,7 @@
 instruction-by-input=Skriv in dokumentet som du vill granska
 instruction-by-upload=Välj dokumenetet som du vill granska
 instruction-by-uri=Skriv in URI-adressen till dokumentet du vill granska
+legend-by-input=Validera genom direkt inmatning
 legend-by-upload=Validera genom filuppladdning
 legend-by-uri=Validera genom en URI-adress
 line_token=Rad\:
@@ -31,21 +32,33 @@
 message_empty_uploaded_file=Den uppladdade filen är tom.
 message_empty_uri=Du måste skriva in en URI att granska.
 message_incomplete_language=Den här översättningen är inte komplett. ${message_translation}
+message_input_changed="%1" stödjer inte inmatningsmetoden "%2". Unicorn har automatiskt omvandlat din förfrågan, men granskarens resultat kan vara felaktiga.
+message_input_changed_long=Vissa HTTP-rubriker kan ha gått förlorade eller förändrats så att granskaren kanske inte kan följa länkarna i ditt dokument.
 message_invalid_mime_type=Den specifierade MIME-typen (%1) är ogiltig.
 message_invalid_url_syntax=Den specifierade URI-adressen är ogiltig\: "%1".
 message_mail=Rapporten skickas till\: %1.
+message_mail_date=Granskare utförde %1.
 message_missing_email=Ingen e-mail adress specifierad.
 message_missing_mime_type=Ditt dokuments MIME-typ är ospecifierad.
 message_no_observation_done=Det finns inget resultat att visa.
+message_no_referer=Din förfrågan saknar HTTP-rubriken "Referer".
+message_no_task=Ingen uppgift angiven\: Unicorn utförde standarduppgiften\: "%1".
 message_no_uploaded_file=Du måste ladda upp en fil.
 message_not_found_mime_type=Ditt dokuments MIME-typ kunde inte fastställas.
 message_nothing_to_validate=Inget dokument har skickats.
 message_observer_connect_exception="%1" går inte att nå.
 message_observer_internal_error="%1" rapporterade ett internet fel.
+message_observer_not_found=Hämtningen av "%1" resulterade i ett <a href\="http\://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html\#sec10.4.5">404 (Hittades ej) HTTP fel</a>.
 message_observer_read_timeout="%1" svarade inte i tid.
+message_response_invalid_schema="%1" svarade med ett format som inte stödjs.
 message_response_validation_error="%1" gav ett ogiltigt svar.
-message_ssl_exception=Ett SSL fel inträffade. Se till att SSL certifikatet är giltigt.
+message_ssl_warning=SSL-certifikatet för detta dokument är inte giltigt. Observera att vissa validatorer kanske inte stödjer ogiltiga SSL-certifikat utan kommer att rapportera felaktigheter.
 message_translation=Hjälp oss att <a href\="./translations%2">översätta Unicorn</a> till ditt modersmål.
+message_unauthorized_access=Den angivna URI\:n kräver autentisering.
+message_unavailable_language=Unicorn finns inte tillgänglig i ditt önskade språk (%1). ${message_translation}
+message_unavailable_requested_language=Unicorn finns inte tillgänglig i det språk (%1) du begärde. ${message_translation}
+message_unknown_task=Okänd uppgift "%1"\: Unicorn utförde standarduppgiften\: "%2".
+message_unsupported_mime_type=Mime-typen för ditt dokument (%1) stöds inte av denna uppgift.
 result_for=Resultat för %1
 result_for_upload=Resultat för dokumentet som du skickade in
 select-a-task=Välj en uppgift
@@ -54,7 +67,7 @@
 submit_title=Skicka in filen för validering
 submitted_file=Inskickat dokument
 task_label=Uppgift\:
-test_fail=Det här dokumentet har inte klarat testet: %1
+test_fail=Det här dokumentet har inte klarat testet\: %1
 test_ok=Det här dokumentet har klarat testet\: %1
 test_undef=Resultat för testet\: %1
 translations=Översättningar
@@ -62,6 +75,7 @@
 uri_label=Adress\:
 uri_title=Adressen till sidan som ska valideras
 uri_token=URI\:
+validate-by-input=Genom direkt inmatning
 validate-by-upload=Genom filuppladdning
 validate-by-uri=Genom URI
 warning_label=Varningar
Received on Tuesday, 6 April 2010 12:39:22 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:42 UTC