W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-cvs@w3.org > February 2008

2002/css-validator/org/w3c/css/util Messages.properties.pl-PL,1.10,1.11

From: Olivier Thereaux via cvs-syncmail <cvsmail@w3.org>
Date: Wed, 20 Feb 2008 05:13:24 +0000
To: www-validator-cvs@w3.org
Message-Id: <E1JRhGm-0000Oi-Pg@lionel-hutz.w3.org>

Update of /sources/public/2002/css-validator/org/w3c/css/util
In directory hutz:/tmp/cvs-serv1335/org/w3c/css/util

Modified Files:
	Messages.properties.pl-PL 
Log Message:
additional translations into Polish by Marek Bettman, Tomasz Stawarz, Tomasz JamroszczakIndex: Messages.properties.pl-PL
===================================================================
RCS file: /sources/public/2002/css-validator/org/w3c/css/util/Messages.properties.pl-PL,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -d -r1.10 -r1.11
--- Messages.properties.pl-PL	5 Feb 2008 05:28:19 -0000	1.10
+++ Messages.properties.pl-PL	20 Feb 2008 05:13:22 -0000	1.11
@@ -112,7 +112,7 @@
 dl_title: Ściągnij i zainstaluj walidator CSS
 feedback_title: Jak wysłać opinię na temat tej usługi
 credits_title: Podziękowania
-W3C_quality_msg: <!-- translation unavailable -->
+W3C_quality_msg: W3C's Quality Assurance Activity dostarcza darmowych narzędzi webowych i wiele więcej
 learn_more_msg: Dowiedz się więcej o Kaskadowych Arkuszach Styli
 support: Wesprzyj to narzędzie, zostań
 supporter: Osoba wspierająca W3C
@@ -257,8 +257,9 @@
 # użyte przez org.w3c.css.values.CssNumber
 error.zero: Jedynie 0 może być %s. Musisz wstawić jednostkę po numerze
 
-# użyte przez org.w3c.css.parser.CssPropertyFactory <--ADD "in %s" at the end of error.noexistence when the translations is available
-error.noexistence: Właœciwoœć %s nie istnieje
+# użyte przez org.w3c.css.parser.CssPropertyFactory 
+error.noexistence: WłaWłaściwość %s nie istnieje w %s, ale istnieje w %s
+warning.noexistence: Właściwość %s nie istnieje w %s, ale istnieje w %s
 error.noexistence-media: Właœciwoœć %s nie istnieje dla media %s
 error.noexistence-at-all: Właściwość %s nie istnieje
 warning.noexistence-media: Właœciwoœć %s nie istnieje dla media %s
@@ -268,6 +269,10 @@
 error.noatruleyet : Inne @rules poza @import nie sš wspierane przez CSS1 %s
 # użyte przez org.w3c.css.parser.analyzer.CssParser
 error.notforcss1 : Wartoœć %s nie istnieje w CSS1
+warning.pseudo: Nieznany pesudo-element lub pseudo-klasa %s w domyślnym profilu (%s)
+warning.nocomb: Kombinator %s pomiędzy selektorami nie jest dozwolony w tym profilu (%s)
+warning.charsetspecial: Ten profil ma ściśle określoną składnię dla reguły @charset: @charset, dokładnie jedna spacja, nazwa kodowania w cudzysłowie, średnik.
+warning.notversion: %s nie może zostać użyty z tą wersją CSS: %s
 
 # użyte przez org.w3c.css.parser.CssFouffa
 error.unrecognize: Zbyt dużo wartoœci lub wartoœci nie rozpoznane
Received on Wednesday, 20 February 2008 05:13:32 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:17:31 UTC