W3C home > Mailing lists > Public > www-validator-css@w3.org > October 2007

Re: Dutch translation error in validator

From: olivier Thereaux <ot@w3.org>
Date: Tue, 30 Oct 2007 18:47:57 -0400
Message-Id: <64B80F8E-3455-400B-BAB6-E4A6AF1CC5E8@w3.org>
Cc: <www-validator-css@w3.org>
To: Roobrouck Dieter <Dieter.Roobrouck@howest.be>

Hello Dieter, all.

On Oct 29, 2007, at 16:17 , Roobrouck Dieter wrote:

> There is a small spelling error in the warning message  
> “Fanmilienamen die spaties bevatten moeten tussen aanhalingstekens  
> worden geplaatst. Als quotes worden weggelaten wordt elke  
> tussenruimte voor en achter de naam genegeerd en elke groep  
> whitespace-tekens in de naam wordt omgezet naar een spatie.

Thanks for this report. I just fixed the error in CVS as you suggested:
http://lists.w3.org/Archives/Public/www-validator-cvs/2007Oct/0130.html

This will be put in production next time we roll bug fixes in.

Thank you!
-- 
olivier
Received on Tuesday, 30 October 2007 22:48:01 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 21:40:44 UTC