W3C home > Mailing lists > Public > www-talk@w3.org > November to December 1995

(unknown charset) Information till Sverige

From: (unknown charset) Anders Gunnare <andersg@interbizz.se>
Date: Tue, 12 Dec 1995 08:54:45 +0100 (MET)
Message-Id: <199512120754.IAA26705@sussie.interbizz.se>
To: (unknown charset) www-talk@w3.org
Hej!

Interbizz Scandinavia AB i Luleaa har utvecklat en ny soektjaenst.
Den heter AnGuSearch.
Tjaensten bygger paa fritextsoekning av det indexerade innehaallet.
Den aer snabb och ger goda traeffresultat.

Laes mer paa htt://www.interbizz.se/AnGuSearch/

Anders Gunnare

-------------------------------------------------------
Internet Consultant Anders Gunnare
Smedjegatan 14
S-972 33 Lulea
Tel:    +46 (0)920 23 52 42
GSM:    +46 (0)70 573 43 36
Fax:    +46 (0)920 136 00
WWW:    http://www.interbizz.se
E-mail: anders.gunnare@interbizz.se
-------------------------------------------------------
Received on Tuesday, 12 December 1995 02:54:40 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 21:32:58 UTC