W3C home > Mailing lists > Public > www-svg@w3.org > January 2016

העבר: Fwd: מאבק הנכים.

From: ‫אסף בנימיני‬ ‫ <assaf197254@yahoo.co.il>
Date: Thu, 21 Jan 2016 16:15:57 +0000 (UTC)
To: "amiram@vms.huji.ac.il" <amiram@vms.huji.ac.il>, "zar89@netvision.net.il" <zar89@netvision.net.il>, "support@logipass.co.il" <support@logipass.co.il>, W3 Www-svg <www-svg@w3.org>, "orit@mati.co.il" <orit@mati.co.il>, "michal@mati.co.il" <michal@mati.co.il>, "tamar@mati.co.il" <tamar@mati.co.il>, "ayellet@mati.co.il" <ayellet@mati.co.il>
Message-ID: <44255420.8093022.1453392957379.JavaMail.yahoo@mail.yahoo.com>

 

     -----הודעה שהועברה-----
 מאת: אסף בנימיני <hgf32urkw@gmail.com>
 אל: assaf197254@yahoo.co.il 
 נשלח: ראשון, 20 בדצמבר 2015‏ 15:02‏
 נושא: Fwd: מאבק הנכים.
   

הודעה שהועברה
מאת: אסף בנימיני <hgf32urkw@gmail.com>
תאריך: 11 בדצמבר 2015 בשעה 15:04
נושא: מאבק הנכים.
אל: ‫gabola@walla.co.il‬המכתב המצ"ב נשלח על-ידי אל הגברת יעל חיון(מי שלוקחת חלק במאבקים חברתיים רבים דרך קבוצות פייסבוק בהן היא משתתפת או מנהלת)-מכתב בו אנו, ציבור בעלי המוגבלויות במדינת ישראל עושים עוד נסיון לקדם את עניינינו-והפעם דרך הפניית עצומה אל שר האוצר.
שאלתי אליכם היא: כיצד ניתן לדעתכם להמשיך את הטיפול בעניין?
בברכה,
אסף בנימיני,
רחוב קוסטה ריקה 115,
כניסה א'-דירה 4,
קרית מנחם,
ירושלים, מיקוד:9662592.
מספרי טלפון:בבית-02-6427757. נייד-052-4575172.
נ.ב. 1)כתובות המייל של הגברת יעל חיון: yaelhayon1@gmail.com או: yaelhayon@facebook.com
2)מספר הטלפון שלה: 052-6113114.
3)כתובות האי.מייל שלי: 029547403@walla.co.il או: a815962@gmail.com או: hgf32urkw@gmail.com או: assaf197254@yahoo.co.il
4)מספר הזהות שלי: 029547403.
5)המסגרת הטיפולית בה אני נמצא:
עמותת "רעות"-הוסטל "אביבית",
רחוב האביבית 6,
קרית מנחם,
ירושלים, מיקוד:9650816.
מספרי הטלפון במשרדי ההוסטל: 02-6432551. או: 02-6428351.
עובדות סוציאליות מצוות ההוסטל, עימן אני נמצא בקשר: גברת דורית ארגו-052-5596500. או: גברת נעמי הרפז-054-4661758. טל(מדריכה בהוסטל)-050-5656457. כתובת האי.מייל של ההוסטל: avivit6@barak.net.il
מנהל ההוסטל:מר יבגני פאיקין.
6)מספר הטלפון במשרדיה של חברת מ.ג.ע.ר., שאחראית על הטיפול בענייני מטעמו של משרד הבינוי והשיכון: 02-5021669.
7)פרטים אישיים נוספים: גיל:43. מצב משפחתי:רווק. תאריך לידה: 11.11.1972. קופת חולים:כללית.
בתאריך 4 בדצמבר 2015 בשעה 20:15, מאת אסף בנימיני <hgf32urkw@gmail.com>:

לגברת יעל חיון שלום רב:
בהמשך להתכתבות האחרונה בינינו ברצוני להציע ניסוח לעצומה מטעמו של ציבור הנכים בישראל אל שר האוצר. אדגיש כי אני נותן את הסכמתי המלאה לעריכת שינויים במסמך זה בהתאם לצורך.

אל:שר האוצר, מר משה כחלון.
הנדון:תשלומי העברה לנכים.
 א.נ.
אנו, ציבור בעלי המוגבלויות והלקויות השונות במדינת ישראל מבקשים להסב את תשומת ליבך לכך שלאחרונה הכנסת דחתה ברוב קולות הצעת חוק, לפיה קצבאות הנכות של הביטוח הלאומי לנכים יעודכנו לגובה שכר המינימום במשק. כמי שמקירים ומוקירים את פעילותך המבורכת למען השכבות החלשות במדינת ישראל והרפורמות החשובות אותן הנהגת(דוגמת הרפורמה בשוק הסלולר)-אנו בטוחים שגם מצבו הקשה של ציבור הנכים ובעלי המוגבלויות אינו זר לך וגם כן חשוב לך מאוד. להשוואת קצבאות הנכות לשכר-המינימום במשק תהיה חשיבות עצומה עבורנו הנכים-שנאנקים תחת עומס התשלומים הכבד ונאלצים לעתים קרובות יותר ויותר לעשות בחירות או סידורי עדיפויות בלתי אפשריים לחלוטין, כמו למשל הבחירה בין רכישת מצרכי מזון בסיסיים לרכישת תרופות, ציוד רפואי או עזרה רפואית חיונית אחרת.
ולסיכום, ולנוכח חשיבותו העצומה של הנושא עבורנו אנו מאמינים שגם לאחר דחייתה של הצעת החוק על-ידי הכנסת אנו בטוחים כי עדיין קיימים מהלכים פרלמנטריים או אחרים באמצעותם ניתן להביא להגדלה החיונית  של קצבאות הנכות-וקוראים לך להפעיל את מרב השפעתך על מנת שהדברים אכן יקודמו בפועל.

על החתום:....     
Received on Thursday, 21 January 2016 16:35:18 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 8 March 2017 09:47:43 UTC