W3C home > Mailing lists > Public > www-style@w3.org > August 2007

special borders

From: Nikodem <nikn1@gazeta.pl>
Date: Fri, 31 Aug 2007 20:33:05 +0200
Message-ID: <46D85EE1.3090904@gazeta.pl>
To: www-style <www-style@w3.org>

I'd like to make <object> with look of <iframe>.

How to do that in CSS3?

-- 
Nikodem

--
Opole - Miasto Bez Granic.
http://www.opole.pl - tu znajdziesz nowe miejsca, nowe mozliwosci, nowe inspiracje...
Received on Friday, 31 August 2007 18:30:46 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Monday, 2 May 2016 14:27:30 UTC