Help!

Wang Tiangang (gzydnet@public1.guangzhou.gd.cn)
Sun, 23 Mar 1997 18:23:01 +0800


Message-ID: <33350485.3B3@public1.guangzhou.gd.cn>
Date: Sun, 23 Mar 1997 18:23:01 +0800
From: Wang Tiangang <gzydnet@public1.guangzhou.gd.cn>
To: www-html@w3.org
Subject: Help!

subsribe www-html-d gzydnet@public1.guangzhou.gd.cn