read Wang

Fan Wei (fanwei@hitnet.hit.edu.cn)
Thu, 13 Jun 1996 00:20:23 EDT


Date:      Thu, 13 Jun 1996 00:20:23 EDT
From: Fan Wei <fanwei@hitnet.hit.edu.cn>
Message-Id: <31bf9707.a5k@a5k.hitnet.hit.edu.cn>
To: www-html@w3.org
Subject:   read Wang

www http://www.eng.usf.edu/~mwang/mz.html

--