W3C home > Mailing lists > Public > www-html-editor@w3.org > October to December 2002

htm extension

From: Jac & Yvonne Fransen <jac.fransen@home.nl>
Date: Wed, 27 Nov 2002 14:58:02 +0100
Message-ID: <001601c2961d$00d0d820$b3a8ccd4@almel1.ov.home.nl>
To: <www-html-editor@w3.org>
Geachte,

Als docent voor Seniorweb begeleid ik een kleine groep senioren met een computer in het buitengebied van Tubbergen.
Ik heb hen uitgelegd dat bestandsnamen gevolgd worden door een punt en drie karakters. De vraag die uit de groep naar voren kwam luidde "en hoe zit dat dan met de extensie .html?" waarna ik met de spreekwoordelijke mond vol tanden zat.

Kunt u mij uitleggen hoe dat 4e karakter ontstaan is, het waarom ervan want de extensie .htm werkt ook, en is hiermee de dosregel van drie karakters achter de punt ter ziele?

Met Vriendelijke Groeten,
Jac & Yvonne Fransen
E-mail: jac.fransen@home.nl
URL: http://members.home.nl/jac.fransen
     http://home.hccnet.nl/j.m.fransen
Received on Thursday, 28 November 2002 13:09:06 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Wednesday, 7 January 2015 15:08:47 UTC