Roman Huditsch February 23, 2006 Version Beta v0.92 xs:email xs:base64Binary xs:email xs:base64Binary xs:base64Binary