W3C home > Mailing lists > Public > www-email-discuss@w3.org > January 2001

Re: ohhh.. 3 ta mail? faghat javabe yeh mail?

From: Laali <Mola@safineh.net>
Date: Wed, 17 Jan 2001 11:30:09 +0330
Message-ID: <001f01c08066$f638a1e0$f664a8c0@ml>
To: <www4mail-comments@w3.org>
salam www4mail.
khobi ?
che khabar az viyan? khosh migzareh ;)
>shoma chera enghadr mail zadid seh ta? hamash o to yeki mizadid chi mishod han? javab in o 
mesle inke kheyli mail gereftan baraton sakhte! na ?!!! :))))
man ye so'ale kocholo daram, kheyli dost daram ke bedunam 
shoma e-mail mano az koja gir avordid.akhe baram kheyli ajibe !
dar akhar bayad ye ozr khahi ham konam akhe
man shoma ro ba yekki dige eshtebah gereftam, baraye hamin behetun goftam
ke 'ye sari be programing bezan'.
bazam khosh begzare ;)
Bye

 ----- Original Message ----- 
 From: www4mail-comments@w3.org 
 To: Mola@safineh.net 
 Sent: Wednesday, January 17, 1996 4:36 PM
 Subject: ohhh.. 3 ta mail? faghat javabe yeh mail?


 salam mola 
 shoma chera enghadr mail zadid seh ta? hamash o to yeki mizadid chi mishod han? javab in o 
 nadid 
 @1 
 manzoreton az in chi bood e? "ye sari be programing " be kodom program 
 >>PS : mishe begi az koja mail mizani ???????!!!!!!!! 
 az viyan 
 @2 
 na man iran nistam va safinam negah nemikonam 
 man be dadileh tafrih iran nistam:))) 
 merc mola jan keh migi behem khosh begzareh 
 @3 
 mageh chiyeh nemishe yeh akhond mail bezaneh?:)))) be kasi negid keh az hamin ja daram 
 mizanan:)))) 

 halla in harfa man halla shoma begid chand saletoneh chand maghetoneh chand rouzetoneh va 
 chand saniyatoneh. 
 man daram miyam iran ta do hafteh digeh ageh khastid yeh soske siyah bokoshid yadeton nareh 
 keh aval abesh bedid ro be ghebleh:)))) 

 khoda negah dar 
 rasti ageh mail a ayeh man ba name digeh miyad be khatere in e keh pesar amom inja ba ishon 
 harf mizaneh va baes mishe keh yeh zareh ghati beshe va manam nemidonam alan ba nam e on 
 miyad ya na ageh ba har chi omad vaghti man tash mizanam bita hatman bedonid keh www4mail 
 e ok? 
 khoda hafez 
Received on Wednesday, 17 January 2001 04:20:25 GMT

This archive was generated by hypermail 2.2.0+W3C-0.50 : Monday, 23 July 2007 22:59:00 GMT