W3C home > Mailing lists > Public > site-comments@w3.org > August 2006

polish translation of: http://www.w3.org/Consortium/

From: Piotr Miedzik <piotr.miedzik@etel.pl>
Date: Tue, 08 Aug 2006 08:13:32 -0500
To: site-comments@w3.org
Message-ID: <op.tdxn00jakhkuim@localhost>Hi!
This translation is mainly good. I've found one mistake:

wrong: 'Zbiór tych stron jest również dostępny jako pojedyncza strona HTML gotowa do druku ibroszura zatytułowana W3C At a Glance(w PDF) jest także dostępna.'

good:  'Zbiór tych stron jest również dostępny jako pojedyncza strona HTML gotowa do druku i broszura zatytułowana W3C At a Glance(w PDF) jest także dostępna.'
-- 
PM
Received on Tuesday, 8 August 2006 13:15:51 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 21:15:36 UTC