W3C home > Mailing lists > Public > public-webed-tk@w3.org > July 2012

Re: Çeviri Durumu ve Birkaç Not

From: metude <metude@gmail.com>
Date: Tue, 31 Jul 2012 00:07:59 +0300
Message-ID: <CANAQt0g4vQp7pFOTYvYcTWhbduyyPmqaJuBu2aAbm5xKuXYWbQ@mail.gmail.com>
To: Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com>
Cc: public-webed-tk@w3.org
Aslında her zaman aklımda olan ingilizcelerini yazıp
http://downloads.sixrevisions.com/css-tooltips/index.html adresindeki gibi
kutucuklarla açıklamak.
Öyleyse çok ekstrem durumlar haricinde kararlaştırdığımız çevirileri
kullanır, olmadığı zamanlarda burada bahsedilen gibi yaparız.

2012/7/30 Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com>

> Kelimenin ortak bir karşılığı varsa yazı içinde onu yazdıktan sonra
> parantezlerle İngilizcesini belirtebiliriz. Eğer bulunan karşılık çok
> anlamsız görünüyor ise İngilizcesinden sonra parantez içinde açıklamasını
> yapabiliriz.
>
> Ancak benim önerim, wiki ortamından da faydalanıp açıklanması gerekli her
> terim için wiki üzerinde bir sayfa oluşturabiliriz. Mesela anchor başlıklı
> bir sayfa oluşturulup çapa ve tutturucu isimleri de bu sayfaya
> yönlendirilebilir ve bu sayfada bir paragraf olarak anchor'ın ne olduğundan
> bahsedilir.
>
> On Mon, 30 Jul 2012 16:53:38 +0300, Tamer <tamer.aydin@gmail.com> wrote:
>
> anchor
>
>
>
>
>
Received on Monday, 30 July 2012 21:08:47 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:39:02 UTC