W3C home > Mailing lists > Public > public-webed-tk@w3.org > July 2012

Re: Wiki Çevirileri

From: Çağlar Yeşilyurt <greench@myopera.com>
Date: Sat, 21 Jul 2012 10:19:03 +0300
Message-Id: <1342855143.3151.140661104810277.26EB2B60@webmail.messagingengine.com>
To: metude <metude@gmail.com>
Cc: "public-webed-tk@w3.org" <public-webed-tk@w3.org>, harun yıldız <drhrnyldz@hotmail.com>


On Sat, 21 Jul 2012, at 12:53 AM, metude wrote:
> http://www.w3.org/community/webed/wiki/Tr/Terminoloji#S Burada semantic
> kelimesini anlambilimsel diye çevirmişisiz ama şahsen anlamsal kelimesi
> daha uygun gibi. Nitekim bilim-teknik gibi dergilerde de bu kullanılmıştı
> ve uygun görünmüştü gözüme.

Web uzerinde de kullanimi dedigin sekilde. Anlamsal olarak
degistirebiliriz. 

Çağlar Yeşilyurt
Opera Türkiye
W3C Web Education
Turkish Project Coordinator
Received on Saturday, 21 July 2012 07:19:28 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:39:02 UTC