W3C home > Mailing lists > Public > public-html-ig-zh@w3.org > December 2013

Re: HTML5 Chinese IG寻找2013年兴趣小组主席

From: Yuan Chao <yuanchao@gmail.com>
Date: Wed, 4 Dec 2013 16:54:11 +0800
Message-ID: <CAADKi7m_W7AMcA+kg+h7QWu_9CPxqVfhTx-Z3dXyk7Hc1MmZAA@mail.gmail.com>
To: Bobby Tung <bobbytung@wanderer.tw>
Cc: (wrong string) 興趣小組 <public-html-ig-zh@w3.org>, Xiaoqian Cindy Wu <xiaoqian@w3.org>
也推薦Kenny


2013/12/3 Bobby Tung <bobbytung@wanderer.tw>

> 推薦Kenny
>
> Kang-Hao (Kenny) Lu <kanghaol@oupeng.com> 於 2013/12/3 下午12:57 寫道:
>
> > (2013/11/29 16:40), Xiaoqian Cindy Wu wrote:
> >> 主席将通过自荐或举荐的方式产生(一位或者两位,按规定需要是在w3c成员公司
> >> 工作的员工),请有意成为主席、积极帮助大家了解标准、推动中 文力量在万维
> >> 网发展的同学在12月5日前回复本邮件,并准备一段对小组未来发展的计划陈述:)
> >
> > 我@裡推薦我自己(呂康豪)還有还有张志强同學。有关「未来发展的计划」的部
> > 份,也沒什麼,主要就是:
> >
> > * 趕快建立 tracker,把所有未完成的工作項目跟負責的人記清楚。
> > * 有機會定期會議(傾向是 QQ 會議),了解各工作項目的完成情形。
> >
> > 其他個人貢獻就照舊吧。
> >
> >
> > 以上
> >
> > Kenny
> > --
> > Web Specialist, Opera Sphinx Game Force, Oupeng Browser, Beijing
> > Try Oupeng: http://www.oupeng.com/

> >
>
>


-- 
Best regards,
Yuan Chao
Received on Wednesday, 4 December 2013 08:54:59 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 20:43:53 UTC