W3C home > Mailing lists > Public > public-html-ig-zh@w3.org > February 2011

(wrong string) 與其問題

From: John Hax <johnhax@gmail.com>
Date: Fri, 18 Feb 2011 21:37:27 +0800
Message-ID: <AANLkTimKMc+s2YqBUMDB3c3TB0k37sPhJ_0X_UbRcMuS@mail.gmail.com>
To: "Kang-Hao (Kenny) Lu" <kennyluck@w3.org>
Cc: (wrong string) 樂會ML <public-html-ig-zh@w3.org>
ڿոΪӦתΪȫǿո񡣶ֱ˵ǿոתʲô⡣

2011/2/18 Kang-Hao (Kenny) Lu <kennyluck@w3.org>

> Һã
>
> CSS3ģM[1]ԏȥʮԁ 'text-transform' һֵ
> 'fullwidth'ϾǰεȫεDQ
> 'a'  ''
> '!'  ''
> ȵȡʹ鹝У
>
> 1. _׌ͬһ HTML ԭʼaͬrQţMųʬF
>
> fڙMŵĕr򌑡HTMLܾ͌HTMLͺãQŵ CSS 
>  'text-transform: fullwidth' ׃ɡȣԣ̡ͣ@ĺ̎ǣQ
> ³ʬFķʽ׃ɣ
> H
> T
> M
> L
> ǡHTMLD90ȡ
>
> 2. ֱھWȫοԌ SEO вЧ^ЕrҪһ
> һ֌RĕrͿ@
>
> ߀ʲNʹ鹝᣿fڵҲU̫ʲNӵ˕
> 'text-transform: uppercase' ġ
>
> @eһ^Ć}[2]ǣεĿհԓԓDȫεĆ}Ҳ" "  "
> "ԼXóRvȻԓD^춞g[һԱҪx
> "a  b" a(հ)(հ)bԓD " b"ɂȫοհף߀ "
> b"һȫοհףρf@ͱҪ̶g[Űհ
> ̎white space processingҲǃɂհׯBһ[3]߀ 'text-
> transform'@•׌g[_߂̎@ֱXǿհ̎ȣ
> ^Ҫ_Jһ¡
>
> οհײDȫξͲ@}^XUֵġXأ
>
> ˿Ԏæһ Webkit  Gecko ԭʼaĂȆ᣿@ԓ
> ˽Math.random :p l򹤳̵ՈҲæ IE _Ц xd
> ^kҲgӭف Opera ͆ӱЛ]k :)
>
> [1] http://dev.w3.org/csswg/css3-text/
> [2] http://lists.w3.org/Archives/Public/www-style/2011Feb/thread#msg470
> [3] http://dev.w3.org/csswg/css3-text/#white-space-processing
>
> 
> Kenny, W3C
>
>
>
Received on Friday, 18 February 2011 13:38:00 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 20:43:46 UTC