W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-se@w3.org > April 2012

Re: Swedish translation of WCAG 2.0

From: Olle Olsson <olleo@sics.se>
Date: Thu, 05 Apr 2012 12:40:38 +0200
Message-ID: <4F7D76A6.1040102@sics.se>
To: public-auth-trans-se@w3.org
Summary in English:
 - Translation is in a good shape, but ...
 - some markup issues
 - some typos that should be easy to correct
 - some liguistic issues
and
 - some personal reflections and preferences

And correction of deficiencies in the WCAG source ;-)

--------------------------

Den senaste versionen av den svenska översättningen har blivit mycket 
bättre, jämfört med förra årets version.

Bara några saker att påpeka -- om vad som kan förbättras --- grupperade 
under rubrikerna:
  (1) om uppmärkning
  (2) om skrivfel
  (3) om stavning
  (4) om språkliga formuleringar
samt
  (5) personliga preferenser

Nedan är synpunkterna dokumenterade...

Mvh

/olle


______________________
(0) Utgångspunkt

Eftersom detta dokument kommer att formellt accepteras, och sedan bli 
referensdokument i olika formella sammanhang (t.ex. vid upphandling) så 
är det bra om dokumentet är så entydigt och korrekt som möjligt. Det är 
nu vi har frihet att modifiera texten, medan den ännu är i 
utkastversion. När den väl blivit antagen, så får man inte korrigera 
fritt, utan måste gå igenom en formell process igen.

Därför har jag gjort en ganska grundlig granskning, för att se vad som 
bör förbättras.

Det som beskrivs nedan är i huvudsak enkla (och förhoppningsvis 
okontroversiella) synpunkter, som nog lätt kan implementeras (om dessa 
förslag ser vettiga ut och verkar bidra till att dokumentet blir bra för 
alla).


______________________
(1) Uppmärkning
Avser: Tekniska aspekter på hur uppmärkningen gjorts


-----
(1.1) Länkar som är "relativa" ...
och kanske inte fungerar så bra i en publicerad version. Följande 
suspekta finns som "href":

  /WAI/WCAG20/versions/guidelines/
  relative-luminance.xml

  additional.css
  print.css

De CSS:er som används har angetts som:
<link media="print" type="text/css" rel="stylesheet" href="print.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="additional.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="http://www.w3.org/StyleSheets/TR/W3C-REC"/>

Dvs en går till W3C, medan de två andra är lokala. Är de lokala 
specialiseringar? Eller var det tänkt att även de skulle hämtas från W3C?

Och vad kommer att användas om dokumentet publiceras på olika 
webbplatser: på W3C? på funka.nu?

De två andra länkarna fungerar inte:
 - den första blir här "relativ" till funka.nu, och ger HTTP-fel.
 - den andra blir relativ till Översättningens plats, och ger HTTP-fel.


-----
(1.2) Språkmärkning av engelsk text ...

* Alla länkar i dokumentet saknar hreflang. Länkar till dokument på W3C 
borde ha hreflang="en".
Orkar ni med det arbetet?

* Följande länk bör annoteras med lang="en" för länktexten:

<a 
href="http://www.w3.org/TR/Understanding-WCAG20/conformance.html">Understanding 
Conformance</a>

---
(1.3) Fel användning av ">"

I texten:

  ... båda tillstånden som är involverade i varje övergång; R/(R+G+B)> 
= 0.8, och förändringen i värdet av (R-G-B)x320 är > 20 (negativa värden 
av (R-G-B)x320 är satt till noll) ...

representeras ">" i uppmärkningskoden utan att vara kodat som t.ex. &gt; 
och därmed följer inte uppmärkningen standarden.


______________________
(2) Skrivfel
Avser: typiska tangentbordsmisstag ("typos"), och enkel textredigering.


-----
(2.1) extra ord " i "

  1.2.7 Utökad ljudbeskrivning (förinspelad): Där pauser i 
förgrundsljudet i inte räcker


-----
(2.2) Kvardröjande redaktionell kommentar

För det är väl inte tänkt att vara som det står?

  Radavstånd (Huvudradavstånd?) är minst 1,5 inom stycken

Och om det är en fråga, så röstar jag på "radavstånd" ;-)


-----
(2.3) dubblerade ord

   Deklarationer av uppfyllande är endast definierade för webbsidor. 
Dock KAN en deklaration av uppfyllande KAN omfatta

   Anmärkning 5: EN EN MathML-version av den relativa ljusstyrkans 
definition finns tillgänglig.

Något ord ska tas bort.

Och en förekomst av ett ord för mycket

   ... processer och resultat som uppnås genom av användarens agerande.

Ordet "av" ska bort (eller "genom" ska bort):


-----
(2.4) Kvardröjande "Not"; nya "Anmälan"

På två ställen har nu den svenska versionen "Not" (istället för 
"Anmärkning") där den engelska versionen har "Note":

   Not 3: Där all videoinformation redan är inkluderad i befintligt 
ljud är det inte nödvändigt med ytterligare ljudbeskrivning.

   Not 4: Kallas även "videobeskrivning" och "beskrivande skildring".


På fyra ställen står "Anmälan" istället för "Anmärkning" (en effekt av 
maskinell stavningsrättning?). De är i ordlistan:

   Anmälan: Objekt anses vara i samma inbördes ...
   Anmälan: En avdelning kan bestå av ett eller fler stycken ...
   Anmälan: Olika språkversioner är att betrakta ...
   Anmälan: Riktiga teckenspråk är oberoende språk ...


-----
(2.5) Samskrivning

I ordlistan sker samskrivning på två ställen

   den icke uppfylldaversionen kan endast nås från den uppfyllda 
versionen, eller

   den uppfylldaversionen kan endast nås från en uppfylld sida som ...

"uppfylldaversionen" => "uppfyllda versionen"


-----
(2.6) Stavning

Lite för många bokstäver i "renderaras":

   Om en rubrik nivå 1 renderaras i


-----
(2.7) Kvardröjande engelskt citationstecken

Tre förekomster av engelsk "vänster-citationstecken" (som nog lagts in 
automatiskt av texteditorn?) bör ersättas av vanlig "dubbel-fnutt" ("):

   En [HÄR]sök"-knapp på en webbsida och en [HÄR]hitta"-knapp på en 
annan webbsida

   Även om någon [HÄR]annan resurs" skulle återges tillsammans ...


______________________
(3) Stavning
Avser: mer språkliga aspekter


-----
(3.1) Plural av "policy"

Står nu:

  Anmärkning 2: Det är inte rekommenderat att kräva uppfyllande av 
nivå AAA i generella policyers för hela webbplatser

Språkrådet rekommenderar pluralis "policyer". Här har ett engelskt 
"plural-s" slunkit med.


-----
(3.2) Särskrivning med betydelseskillnad

I slutet av detta citat:

   Anmärkning 2: Webbtekniker får användas på ett sätt som inte har 
stöd för tillgänglighet om inte sidan förlitar sig på webbtekniken, och 
webbsidan i det stora hela möter uppfyllande kraven, ...

står "uppfyllande kraven". Det bör i detta sammanhang samskrivas -- 
"uppfyllandekraven".


-----
(3.3) Ordlistan

Man bör ensa hur rubriker och inledande text skrivs. Rubriker bör 
skrivas med små tecken. Alltså bör följande ändras:

   Hjälpmedel
   Mediealternativ till text

Man kan även fundera på hur texten för en enhet i ordlistan skall 
inledas. I engelska versionen inleds texten med liten bokstav -- förutom 
på två ställen, som ska betraktas som skrivfel:

   section
     A self-contained portion of written content ...
   text alternative
     Text that is programmatically associated

I linje med många svenska ordböcker bör vi använda liten bokstav. I den 
aktuella svenska versionen hittar vi följande avvikelser:

   Hjälpmedel
     Hårdvara och/eller mjukvara ...
   blinkning
     Växla fram och tillbaka ...
   textblock
     Text med mer än en mening i följd.
   sammanhangsberoende hjälp
     Hjälptext som tillhandahåller information
   text i form av bild
     Text som har framförts
   process
     En serie handlingar
   teckenspråksöversättning
     Översättning av ett språk
   kompletterande innehåll
     Ytterligare innehåll som illustrerar
   teknologier (för webbinnehåll)
     Process eller teknik för att skapa kod
   text
     Teckenföljd som kan tydliggöras automatiskt,
   video
     Tekniken för rörliga eller
   enbart video
     En tidsberoende presentation
   visningsyta
     Yta där användarprogrammet
   visuellt anpassningsbar
     Teckensnitt, storlek, färg
   webbsida
     En resurs som inte är inbäddad

SAMT: nog ska vi ordna ordlistan alfabetiskt! Nu följer den ordningen i 
det engelska originalet, men det får som effekt att den svenska 
ordlistan upplevs som lite slumpmässigt ordnad.


-----
(3.4) Tekniska akronymer

Vi bör använda stora bokstäver för akronymer för vanliga tekniska 
termer. lätt fixat, eftersom det är ett fåtal:

* "http" => "HTTP" på ett ställe i löpande text:
   hämtats från en enda URI med hjälp av http,...

* Sedan finns det URI vs URL. Ur begreppslig synpunkt är de olika saker. 
Det engelska originaldokumentet använder bara URI, aldrig URL. Men i 
svenska dokumentet (i avsnittet om "conformance") återfinns "URL" på tre 
ställen:

   En kortfattad beskrivning av webbsidorna, såsom en lista över vilka 
URL:er deklarationen gäller ...

   ... eller som en förklaring där samtliga url:er som är inkluderade ...

   Webbaserade produkter som saknar URL på kundens webbplats ...

Så här bör "URI" användas även på svenska.

* Och om vi skall följa vad som är norm i svenska media för akronymer, 
så borde "CAPTCHA" skrivas "Captcha". Förkortningar som utläses som ett 
ord skall skrivas med inledande stor bokstav, medan förkortningar som 
utläsas bokstav för bokstav skrivs med stora tecken.

 - Initialförkortningar som utläses bokstav för bokstav (CSN, FN med 
flera) skrivs med versaler.
 - Initialförkortningar som utläses som ett ord och utgör egennamn 
(Ams, Saco, Ikea) får versal begynnelsebokstav.

Nåväl, detta är vad språkvårdarna säger. Hur uttalar vi "CAPTCHA"? 
Troligen som ett slags ord, inte som "se a pe te ch hå a", och då 
rekommenderas "Captcha". Men kanske man här ska frångå principen, så att 
de stora bokstäverna signalerar att detta är en teknisk akronym. Dvs, 
för ord som inte är så allmänt använda (exvis CAPTCHA) kan vi skriva med 
stora bokstäver. Så länge som vi gör det som ett medvetet val.


______________________
(4) om språkliga formuleringar
Avser lite mer trixiga språkaspekter


-----
(4.1) Engelska, svengelska eller svenska?

  Anmärkning 3: I innehåll som uppdateras av mjukvara inom vissa 
intervall eller som streamas till användarprogrammet

Här är min uppfattning att vi på svenska talar om "strömmande media", 
och att alltså innehåll "strömmas". Varför "streamas"?


-----
(4.2) Betydelsebyte

I ursprungsversionen står:

   Note: If a page cannot conform (for example, a conformance test 
page or an example page), ...

Översättningen säger:

   Anmärkning: Om en sida inte klarar att uppfylla riktlinjerna 
(exempelvis en uppfyllande testsida eller en exempelsida) ..."

Här vill jag påstå att betydelsen ändrats. Jämför:
 (A) conformance test page = sida för att testa om standard följes
 (B) conforming test page = sida för testning, och denna sida följer 
standard

Som jag jag läser det, svarar "uppfyllande testsida" mot (B), medan det 
engelska originalet avser (A).

Alltså, istället för "uppfyllande testsida" bör man ha något som:
 - "sida för test av uppfyllande"


-----

(4.3) "Expression"

Ursprungsversionen säger:

   Note 1: The Web pages may be described by list or by an expression 
that describes all of the URIs included in the claim.

Översättningen säger:

   Anmärkning 1: Webbsidorna kan beskrivas med en lista, eller som en 
förklaring där samtliga url:er som är inkluderade i deklarationen framgår.

I detta fall är den avsedda innebörden av "expression" faktiskt någon 
formel som representerar en uppsättning URI:er.a .ex. 
"http://www.example.org/store/*.html". Just sådana mönster (patterns) -- 
i formell bemärkelse eller i någon mer informell notation -- är det som 
avses.

Ordet "förklaring" känns inte passa in så bra här. I sammanhang som 
"Expression of Interest" så är "förklaring" perfekt, men kanske inte i 
detta sammanhang i WCAG. Hellre "beskrivning" eller "formulering".


-----
(4.4) Ordlista vs huvudtext

Har sett några intressanta skillnader mellan en länktext i huvudtexten 
och den motsvarande rubrik som man ser i ordlistan.

Till exempel så står det i huvudtexten (länktext i versaler):
   En lista över de webbinnehållstekniker som webbplatsen är BEROENDE AV.

och då man klickar på länken hamnar man i ordlistan på rubriken:
   FÖRLITAR SIG PÅ (TEKNIKER SOM MAN)

Läsaren kan undra var han hamnat, eftersom en helt annan fras dyker upp.

I detta fall kanske huvudtextens länk ska försöka använda sig av någon 
variant av "...förlitar...".

En principiell fråga som dyker upp är hur man hanterar "title" för denna 
typ av länkar. Se t.ex. följande två länkar till en förklaring i ordlistan:

<a title="definition: extra innehåll" href="#suppcontentdef" 
class="termref">extra innehåll</a>
<a title="definition: kompletterande innehåll" href="#suppcontentdef" 
class="termref">kompletterande innehåll</a>

Ordlista:
<dt class="label"><a name="suppcontentdef" id="suppcontentdef"> 
</a>kompletterande innehåll</dt>

Länktexter måste självklart passa in i sitt sammanhang. En fundamental 
fråga är om man i fallet ordlista ska ha en fix "title" för ALLA länkar 
som leder till samma ställe, Vilket i detta fall skulle betyda att 
"title" i första länken skulle bli "definition: kompletterande 
innehåll". Vilket kan leda till att länktexten kanske ska anpassas till 
något som "...kompletterande...".

Länkars "title" är omständligt att granska, eftersom de inte är direkt 
inspekterbara genom att bara skumma texten. Därför kan man hitta en 
blandad kompott vad gäller "title" i länkar till en och samma plats, 
Exempelvis:

<a title="definition: assistive technology (as used in this document)" 
href="#atdef" >hjälpmedel</a>

<a title="definition: hjälpmedel (as used in this document)" 
href="#atdef" >hjälpmedel</a>

<a title="definition: hjälpmedel (på det sätt som det används i detta 
dokument)" href="#atdef" >hjälpmedel</a>

<a title="definition: hjälpmedel" href="#atdef" >hjälpmedel</a>

(Detta var bara ett exempel, det finns många andra).

I det ideala fallet är alla sådana "title" harmoniserade och uttryckta i 
huvuddokumentets språk.

Drt är ju så att WCAG handlar om tillgängligt innehåll. Man ska ibland 
tillämpa principen "eat your own dog food". Vilket betyder att 
Översättningen som webbdokument bör uppfylla intentionerna med WCAG. Och 
då bör "title"-attribut vara på svenska.

Vad händer annars om man använder tekniska hjälpmedel ("assistive 
technology") för att ta del av Översättningen?

Arbetet med att få till detta kan förstås vara slavarbete. Så ... vad göra?


-----
(4.5) Ordlistelänks placering

För följande fall:

   Namnet kan vara dolt och endast exponeras av hjälpmedel, medan en 
etikett (<a class="termref" href="#labeldef" title="definition: 
label">label</a>) presenteras för alla användare.

bör länken inte vara på "label" utan flyttas till "etikett" (eftersom 
länken leder till "etikett" i ordlistan), och låta "label" vara ren text.


-----
(4.6) Fel intern länk (och saknat blanktecken)

Nu står:

<dt class="label"><a id="video-onlydef" name="video-onlydef"> </a>enbart 
video</dt>
<dd>
<p>En tidsberoende presentation som enbart
     innehåller<a class="termref" href="#videodef" 
title="definition: video">video</a>
     (inget <a class="termref" href="#videodef" title="definition: 
ljud">ljud</a>
     och ingen interaktion)</p>

Observera att det skall in ett blanktecken som separerar ord från länk:
   "...innehåller<a class="termref..."

Och att länken
<a class="termref" href="#videodef" title="definition: ljud">ljud</a>
skall vara
<a class="termref" href="#audiodef" title="definition: ljud">ljud</a>

Detta fel finns även i originaldokumentet, men det är lika bra att vi 
gör på rätt sätt ;-)


-----
(4.7) "Available" vs. "nåbar"?

I ursprungsverionen står:
   The Web content technology must have accessibility-supported user 
agents that are available to users.

Översättningen säger:
   Tekniken för webbinnehåll måste ha användarprogram med stöd för 
tillgänglighet som är nåbara för användarna.

Skulle hellre se "som användarna kan utnyttja" istället för "nåbara för 
användarna". Att "nå" i webbsammanhang leder gärna tanken att man kan nå 
till X genom att navigera till X. I ursprungsversionen handlar det om 
teknologi som alla kan dra nytta av. Om vi inte vore i webbsammanhang 
skulle "tillgänglig" vara ganska bra, men den termen har ju i området 
webb en annan användning.


-----
(4.8) "Uses of technology" vs. "användningsområden"?

I ursprungsversionen står:

   Note 5: One way for authors to locate uses of a technology that are 
accessibility supported would be to consult compilations of uses that 
are documented to be accessibility supported. (See Understanding 
Accessibility-Supported Web Technology Uses.) Authors, companies, 
technology vendors, or others may document accessibility-supported ways 
of using Web content technologies. However, all ways of using 
technologies in the documentation would need to meet the definition of 
accessibility-supported Web content technologies above.

Översättningen säger:
   Anmärkning 5: Ett sätt för utvecklarna att hitta användningsområden 
inom en teknik som har stöd för tillgänglighet kan vara att konsultera 
sammanställningar av användningsområden som har dokumenterat stöd för 
tillgänglighet. (Se Understanding Accessibility-Supported Web Technology 
Uses.) Utvecklare, företag, teknikförsäljare eller andra kan dokumentera 
sätt att använda tekniker för webbinnehåll som ger stöd för 
tillgänglighet. Alla sätt att använda tekniker i dokumentationen behöver 
uppfylla definitionen "med stöd för tillgänglighet" för webbinnehåll här 
ovan.

Då man följer den länk som finns i detta stycke, så ser man att temat 
faktiskt är *användningssätt* snarare än användningsområden. Det är 
fokuserat på hur teknologin används, inte på vad teknologin används för.

Så istället för
   "...användningsområden inom en teknik..."
   "...sammanställningar av användningsområden..."
bör det stå
   "...sätt att använda en teknik..."
   "...sammanställningar av sätt att använda teknik..."


-----
(4.9) "Equivalents" vs. "likvärdiga"

Ursprungsversion:

   Note 2: Closed Captions are equivalents that can be turned on and 
off with some players.

Översättning:

   Anmärkning 2: Stängda textbeskrivningar är likvärdiga, och kan 
sättas på och stängas av.

Ett notoriskt besvärligt fall. Termen "likvärdiga" skaver. "Equivalent" 
är substantiv, medan "likvärdig" är adjektiv.

Skulle hellre se:

   Stängda textbeskrivningar är likvärdiga texter, som kan sättas på 
och stängas av.


-----
(4.10) "Plot" vs. "kartläggning"

Ursprungsversionen:

   A transition is the change in relative luminance (or relative 
luminance/color for red flashing) between adjacent peaks and valleys in 
a PLOT of relative luminance

Översättningen:

   En övergång är den förändring i relativa ljusstyrkan (eller relativ 
ljusstyrka/färg för rött flimmer) mellan närliggande toppar och dalar i 
en KARTLÄGGNING av den relativa ljusstyrkan

Det som avses är det som vi brukar kalla en plott, dvs en kurva i ett 
diagram (t.ex. sinuskurva). "Kartläggning" är inte så lättförståelig 
här. Och "grafik" kan associeras fel, då vi talar om visuella fenomen 
(ljusstyrka). Så kanske:
 - "plot"
eller
 - "grafbeskrivning"-----
(4.11) "Såsom" vs. "så som"

I översättningen ser vi

   Start- och sluttaggar som saknar ett obligatoriskt tecken så som 
ett avslutande ...

   ... har stöd för tillgänglighet (så som HTML och CSS);

   Förändring i innehållet, så som en expanderande disposition, ...

   Flimmer som är fina, balanserande mönster, så som vitt brus eller ...

   ... genom en tangentbordsdriven musemulator, så som MouseKeys, ...

   För andra teckensnitt, så som de inom de tre stora asiatiska 
språken ...

   Gränssnittskomponenter som skapats av användarens programvara så 
som prompt, ...

I dessa fall bör vi i WCAG inte använda "så som" utan "såsom", eftersom 
det syftar på konkreta begrepp (substantiv). WCAG ska ju fungera som ett 
normativt dokument, och då bör vi sträva efter ett strikt språk. Såsom 
översättare bör vi, så som lagstiftare gör, använda ett entydigt språk.

Typfall:
- "såsom" för exemplifiering
- "så som" då vi talar om hur en handling skall utföras.

Se t.ex. sidan från Språknämnden (som numera heter Språkrådet):
  
http://www.spraknamnden.se/sprakladan/ShowSearch.aspx?id=id=57959;objekttyp=lan


För den som vill grotta ner sig ordentligt i detta så finns Svenska 
Akademins chockerande grundliga utredningar:

- "såsom"
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=2/44/132.html

- "så" ["som"]
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=2/43/236.html______________________
(5) personliga preferenser
Avser: generella synpunkter på några begrepp och deras språkliga 
representation.


-----
(5.1) "teknik" vs "teknologi"

Jag vill helst skilja mellan teknik och teknologi. Speciellt inom detta 
område, där "teknik" ibland används för "teknologi", och ibland för 
"arbetssätt". Om man ställer frågan "Har du rätt teknik?", så kan 
motfrågan bli: "Menar du vilka prylar jag har, eller vilket arbetssätt 
jag har?"

Det finns i översättningen ett antal förekomster av "teknik" där jag 
hellre ville se "teknologi".

Detta är min personliga preferens, men jag ser det inte som en 
"show-stopper". Nu har jag i alla fall fått uttrycka min mening.


-----
(5.2) "kontrollera" vs "styra"

Exempel från översättningen:

   Kontroll av ljud: Om något ljud på en webbsida automatiskt spelas 
... en metod/funktion för att kontrollera ljudnivån ...

   Automatisk uppdatering: ... eller en metod/funktion för att 
kontrollera uppdateringsfrekvensen.

   Exempelvis uppfyller redan standardkontroller i HTML detta 
framgångskriterium ...

   1.4.2 - Kontroll av ljud,

   Anmärkning 2: Eftersom utvecklaren inte har samma kontroll över 
användarnas inställningar

   användarstyrt
     data som är tänkt att kunna kontrolleras av användare.

   komponent i ett användargränssnitt
     den del av innehållet som av användare uppfattas som en enda 
kontroll för en specifik funktion.

   ... vad användare uppfattar som separata kontroller ...

Man märker att vi i dagens samhälle importerar engelska ord, vilket kan 
leda till kollisioner med etablerade svenska ord. Att översätta 
"control" med "kontrollera" är ett sådant typexempel. "Jag har 
kontrollerat inställningarna" betyder för mig att jag har 
OBSERVERAT/ANALYSERAT inställningarna och sett att de har ett visst 
läge, men tydligen betyder det för andra att man har ÄNDRAT 
inställningarna. När det handlar om saker som ligger i användarens makt 
att påverka, ja då vill jag använda ord som "styra" eller annat som 
signalerar att man kan påverka något.

- Har du kontrollerat ditt blodtryck?
- Ja, men det var högt.
- Enkelt att fixa. Det är bara att kontrollera blodtrycket!

- Har du kontrollerat inställningarna?
- Javisst, de visar "X", "Y" och "Z".
- Det ska inte vara "X" utan "A". Vet du inte att du kan kontrollera 
inställningarna?

Alltså, hur hanterar man "control" som substantiv. Se t.ex. HTML-specen:

   An HTML form is a section of a document containing normal content, 
markup, special elements called CONTROLS (checkboxes, radio buttons, 
menus, etc.), and labels on those CONTROLS. Users generally "complete" a 
form by modifying its CONTROLS (entering text, selecting menu items, 
etc.), before submitting the form to an agent for processing (e.g., to a 
Web server, to a mail server, etc.)

Handlar det om "kontroller"? Eller handlar det om "styrmedel"? Att HTML 
har "kontroller" kan leda tanken till att i HTML finns något som 
kontrollerar vad sidan är eller kontrollerar vad användaren gör. Det är 
sådana tvetydigheter som jag vill undvika.

För exemplen ur översättningen som gavs ovan skulle jag nog föreslå:

   LJUDINSTÄLLNING: Om något ljud på en webbsida automatiskt spelas 
... en metod/funktion för att STÄLLA IN ljudnivån ...

   Automatisk uppdatering: ... eller en metod/funktion för att 
BESTÄMMA uppdateringsfrekvensen.

   Exempelvis uppfyller redan STYRMEDEL i HTML detta 
framgångskriterium ...

   1.4.2 - LJUDINSTÄLLNING,

   Anmärkning 2: Eftersom utvecklaren inte KAN PÅVERKA användarnas 
inställningar

   användarstyrt
     data som är tänkt att kunna STYRAS av användare.

   komponent i ett användargränssnitt
     den del av innehållet som av användare uppfattas som ett enda 
STYRMEDEL för en specifik funktion.

   ... vad användare uppfattar som separata STYRMEDEL ...

Ånyo en personlig preferens. Tidens vindar blåser kanske åt andra håll ;-)

---end---


-- 
------------------------------------------------------------------
Olle Olsson  olleo@sics.se  Tel: +46 8 633 15 19 Fax: +46 8 751 72 30
     [Svenska W3C-kontoret: olleo@w3.org]
SICS [Swedish Institute of Computer Science]
Box 1263
SE - 164 29 Kista
Sweden
------------------------------------------------------------------
Received on Thursday, 5 April 2012 10:41:15 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:36:01 UTC