W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > November 2010

RE: Traducció WCAG 2.0

From: Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo <emmanuelle@sidar.org>
Date: Wed, 17 Nov 2010 11:46:29 +0100
To: "'Web Content Accessibility Guidelines'" <wcag.cat@ub.edu>, <public-auth-trans-ca@w3.org>
Message-ID: <010e01cb8644$b2500d80$16f02880$@org>
Hi all / Hola a tots,

Sidar Foundation gave its assent to the translation into Catalan.

La Fundació Sidar dóna la seva conformitat a la traducció al català.

Best regards / Salutacions

Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo
Directora de la Fundación Sidar
Coordinadora del Seminario SIDAR
www.sidar.org
email: coordina@sidar.org / emmanuelle@sidar.org-----Mensaje original-----
De: public-auth-trans-ca-request@w3.org [mailto:public-auth-trans-ca-request@w3.org] En nombre de Web Content Accessibility Guidelines
Enviado el: miércoles, 17 de noviembre de 2010 9:56
Para: public-auth-trans-ca@w3.org
Asunto: RE: Traducció WCAG 2.0

Benvolguts,

Us fem arribar la nostra conformitat a la traducció definitiva de la versió 2.0 de les Directrius per a l'accessibilitat del contingut web.


Ben cordialment,

___________________________

Glòria Fontova i Hugas
Àrea d'Assessorament

www.termcat.cat
Received on Wednesday, 17 November 2010 10:47:10 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:02 UTC