W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > November 2010

Traducció WCAG 2.0

From: Web Content Accessibility Guidelines <wcag.cat@ub.edu>
Date: Fri, 12 Nov 2010 10:08:33 +0100
Message-id: <20101112100833.79161eohlgg8n2fl@webmail.ub.edu>
To: public-auth-trans-ca@w3.org
"Benvolguts participants a la llistra de traducció de les WCAG 2.0 en català,

hem publicat una darrera versió de la traducció de les WCAG 2.0, a  
partir del darrer debat a la llista, que trobareu a:  
http://bd.ub.es/twcag/WCAG2CAT.html

Cordialment,

Grup de traducció de les WCAG."
Received on Friday, 12 November 2010 09:03:07 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:02 UTC