W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > January 2010

Re: inconsistència detectada

From: Mireia Ribera <ribera@ub.edu>
Date: Sun, 31 Jan 2010 17:57:09 +0100
To: public-auth-trans-ca@w3.org
Message-id: <4B65B665.7030007@ub.edu>
Benvolguts col·laboradors,

després d'un període de silenci en què altres tasques han copat el 
nostre temps, passem a donar resposta a la inconsistència detectada per 
SIDAR.

El terme escollit en el català per traduir "relied upon" és "(tecnologia 
que) és necessària", amb les flexions corresponents. Creiem que aquest 
terme es correspon perfectament al sentit del terme anglès original.

Així doncs, es proposa corregir els següents textos de la traducció:

1. A la secció de termes importants eliminar les cometes i el vincle de 
"han de ser necessàries" i canviar la redacció tal i com s'exposa a 
continuació:

Per complir els criteris de conformitat de les WCAG 2.0,  només han de 
ser necessàries les característiques de les tecnologies que són usades 
de manera "que permeten l'accessibilitat". Les característiques de les 
tecnologies es poden usar de manera que no permetin l'accessibilitat (no 
funcionen amb les ajudes tècniques) sempre que no siguin necessàries per 
acomplir amb algun criteri de conformitat (per exemple, s'ofereix la 
mateixa informació o funcionalitat d'una manera que sí permet 
l'accessibilitat).

 2. A l'inici de la secció de conformitat canviar la redacció tal i com 
s'exposa a continuació:

En aquesta secció es recullen els criteris de conformitat de les WCAG 
2.0, com també informació sobre com fer peticions de conformitat, les 
quals són opcionals. Finalment, es descriu què s'entén per tecnologies 
de contingut web que permeten l'accessibilitat, que només aquestes 
tecnologies han de ser necessàries per a la conformitat. S'inclou una 
explicació més aprofundida del concepte "que permet l'accessibilitat" a 
Com s'interpreta la conformitat.

3. En el punt 4 de la secció de conformitat canviar la redacció tal i 
com s'exposa a continuació:

Formes d'ús de tecnologies que permeten l'accessibilitat: per complir 
els de conformitat únicament són necessàries formes d'ús de tecnologies 
que permeten l'accessibilitat.

4. En la nota 1 de la definició de mencanisme canviar la redacció tal i 
com s'exposa a continuació:
Nota 1: El mecanisme pot ser proporcionat explícitament en el contingut 
o pot ser necessari que el proporcionin la plataforma o els agents 
d'usuari, incloses les ajudes tècniques.

4. En la nota 3 de la definició de que permet l'accessibilitat canviar 
la redacció tal i com s'exposa a continuació:

Nota 3: El fet que una tecnologia web sigui usada de manera "que permet 
l'accessibilitat" no implica que el conjunt de la tecnologia compleixi 
aquesta característica o que tots els usos que se'n facin permetin 
l'accessibilitat. La majoria de tecnologies, inclòs l'HTML, no són 
compatibles amb alguna de les característiques d'accessibilitat. Les 
pàgines web són conformes a les WCAG només si els usos de la tecnologia 
que permeten l'accessibilitat són necessaris per satisfer els criteris 
de les WCAG.

Es demana si-us-plau a SIDAR, qui ha iniciat aquest debat, opini sobre 
aquesta solució a la major brevetat possible, per fer la ronda final 
d'aprovacions per totes les parts implicades.

Ben atentament,

Mireia Ribera
en nom de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació
http://bd.ub.es/pub/ribera
Received on Sunday, 31 January 2010 16:57:47 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:02 UTC