W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > November 2009

Versió HTML properament

From: Mireia Ribera <ribera@ub.edu>
Date: Thu, 05 Nov 2009 21:42:01 +0100
To: wcag cat <public-auth-trans-ca@w3.org>
Message-id: <4AF33899.8030802@ub.edu>
Benvolguts col·legues,

gràcies a tots per donar el vist-i-plau a la versió catalana de les 
WCAG. Encara ens falta alguna organització però hem decidit passar a la 
següent fase, perquè ja estem totalment fora del calendari previst.

En breu us comunicarem l'adreça del fitxer HTML de la versió catalana, 
que aquests dies estem ultimant. Un cop fet això us agrairem de nou que 
el reviseu (sobretot les persones més avesades a usar tecnologies 
d'assistència per si hi trobeu alguna dificultat) i que torneu a 
donar-hi el vist-i-plau.

Així, amb aquesta segona validació, podrem avançar finalment a 
l'aprovació definitiva de la versió catalana de les WCAG gràcies al 
vostre suport i a la seva publicació oficial per part del consorci World 
Wide Web.

Ben cordialment,

LTO
Received on Thursday, 5 November 2009 20:42:40 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:02 UTC