W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > August 2009

Re: Missatge inicial traducció català

From: Oriol Morell i Jané <oriolm@gmail.com>
Date: Thu, 27 Aug 2009 15:44:13 +0200
Cc: public-auth-trans-ca@w3.org
Message-Id: <EB74283D-55F0-472E-8ABF-2132E3EA13BE@gmail.com>
To: Web Content Accessibility Guidelines <wcag.cat@ub.edu>
Benvolguts,
podeu donar-me de baixa d'aquesta llista? No tinc cap interés a 
participar en debats esterils.

Gràcies,

Oriol Morell

El 27/08/2009, a las 15:40, Web Content Accessibility Guidelines 
escribió:

> Com que per problemes tècnics el missatge inaugural de la llista de 
> discussió de
> la traducció de les WCAG 2.0 al català no es va publicar el 
> reproduim aquí:
> ****************************
> [Missatge del 28 d'abril de 2009]
>
> Benvolguts i benvolgudes col·legues,
>
> el procés oficial de revisió de l'esborrany de traducció al català 
> de les pautes
> WCAG 2.0 s'inicia amb aquest missatge.
>
> Durant aquest període us demanem que participeu activament fent-nos
> arribar els vostres comentaris o suggeriments de canvi. També us 
> demanem que
> envieu aquest missatge als vostres associats per aconseguir el màxim 
> de consens
> en la traducció.
>
> - Tots els missatges a partir d'ara cal fer-los arribar a:
>       public-auth-trans-ca@w3.org
>
> [per subscriure-us a aquesta llista només cal enviar un missatge amb
> l'assumpte "subscribe" a public-auth-trans-ca-request@w3.org; s'hi pot
> subscriure tothom; les entitats col·laboradores ja hi han estat 
> subscrites]
>
> I els arxius de la llista són públics a:
> http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/
>
> - Els primers esborrany de la traducció (ara en Word i Open Office) 
> els trobareu a:
>
> http://bd.ub.es/twcag/WCAG20.doc
> http://bd.ub.es/twcag/WCAG20.odt
>
> També trobareu unes plantilles per als comentaris:
>
> http://bd.ub.es/twcag/Comentaris.doc
> http://bd.ub.es/twcag/Comentaris.odt
>
> És important que tots els suggeriments i comentaris es facin arribar 
> en aquest
> format, per facilitar-ne el seguiment.
>
> Les esmenes es faran públiques en un lloc web que indicarem 
> properament.
>
> - El procés serà el següent: en una primera fase (des d'avui fins al 
> 12 de juny)
> es debatrà el contingut lingüístic de les directrius, les qüestions
> terminològiques, d'estil... es treballarà sobre les versions 
> Microsoft Word i
> Open Office Writer. Un cop consensuat aquest contingut la LTO en 
> farà una versió
> HTML que de nou s'oferirà a la revisió dels participants en un 
> període de
> discussió oberta (encara per establir).
>
> És important respectar les dates de treball establertes, com a mínim 
> per a
> l'enviament dels comentaris inicials (màxim 12 de juny). Un cop 
> s'han enviat els
> comentaris el debat s'allargarà tant com calgui fins arribar al 
> consens, però
> cal que tothom hi hagi dit la seva a temps.
>
> Comptem amb vosaltres per poder millorar la proposta i aconseguir
> una traducció autoritzada al català de qualitat. Gràcies per 
> endavant!
>
> Mireia Ribera [http://bd.ub.es/pub/ribera] en representació de la 
> Facultat de
> Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona
> [http://www.ub.edu/biblio]
>
>
>
> -------------------------------------------------
> This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/
>
>
>
Received on Thursday, 27 August 2009 13:44:58 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:02 UTC